Cov Kauj Ruam Ntsuas Pom Muaj Kab Mob – Neeg Ua Hauj Lwm Nyob Ntawm Chaw Hauj Lwm 

 

Peb xav faj seeb qhia cov kauj ruam ntawm peb Lub Tswv Yim Pab Kev Kub Ceev rau ib tug neeg ua hauj lwm ntawm lub chaw hauj lwm uas ntsuas pom muaj tus kab mob. Yog tias peb pom ntsuas muaj tus kab rau yav tom ntej, peb yuav coj raws CDC (Cov Chaw Tswj thiab Tiv Thaiv Kab Mob (Center for Disease Control and Prevention)) cov kev cob qhia thiab kev cai ntawm lub koom haum IDFA (International Dairy Foods Association).

Raws li hais tag los, MGF tau rhais txoj kev tshem tawm cov neeg ua hauj lwm muaj mob los yog cov neeg ua hauj lwm uas muaj cov neeg mob hauv nws lub tsev tawm ntawm peb lub chaw hauj lwm pib txij li thaum lub Peb Hlis Ntuj Hnub tim 13, 2020 los lawm.

Raws li hais tag los ntawm MGF Pab Neeg Lis Txog Kab Mob Kis Thoob Ntiaj Teb, xav txhawb kom cov neeg ua hauj lwm uas raug ntsuas thiab tseem tos seb ntsuas pom li cas yuav tsum qhia cov ncauj lus no rau MGF thiab yuav tau nyiaj them tam sis rau thaum raug yuam cais mus tos cov kev ntsuas.

Yog tias ib tug neeg ua hauj lwm uas ntsuas pom muaj tus kab mob tuaj rau ntawm lub chaw hauj lwm hauv 7 hnub dhau los, yuav ua raws cov kauj ruam nram no:

1) Txhua tus neeg ua hauj lwm uas pom muaj mob tshwm sim los yog tsis tau pom mob tshwm sim (tsis muaj cov mob tshwm sim) uas twb ntsuas pom tias yeej muaj tus kab mob lawm yuav raug muab tshem tawm tam sis ntawm lub chaw hauj lwm thiab yuav muab yuam cais mus kho tus mob.

2) Nrog rau tus neeg ua hauj lwm muaj kab mob txoj kev pab, peb yuav nrhiav cov neeg uas muaj feem poo raug uas tau nyob sib ze nrog nws. Txoj kev nyob sib ze txhais los ntawm CDC tias:

•  Nyob sib ze li 6 xib taws ntawm tus neeg ntsuas pom muaj tus kab mob COVID-19 mus ntev (10 feeb los yog ntev dua ib zaug twg).

•  Kev poo raug tsis ntev, xws li taug kev dhau ib tug neeg, tsis tau xam tias yog “nyob sib ze”.

3) Peb yuav sib txuas lus qhia rau tej (cov) neeg ua hauj lwm uas pom tias yog “cov poo raug” uas lawv tau muaj kev nyob sib ze nrog tus neeg uas hauj lwm uas yeej ntsuas pom muaj tus kab mob COVID-19.

4) Peb yuav puav leej faj seeb qhia rau tag nrho MGF cov neeg ua hauj lwm uas ntsuas pom muaj tus kab mob COVID-19 nyob rau hauv peb lub chaw hauj lwm kom muaj txoj kev tswj zoo ntiag tug ntawm neeg mob txhua lub sij hawm.

5) Peb yuav tshab xyuas cov chaw ua hauj lwm uas tus kab mob raug rau, txiav tsis kheev ua cov hauj lwm rau ntawd yog tsim nyog thiab ntsuam xyuas cov kauj ruam yuav taug tom ntej kom tswj tau neeg ua hauj lwm txoj kev nyab xeeb thiab kev noj qab haus huv.

•  Yuav muaj cov kev tu kev ntxuav ntxiv uas yog siv EPA txoj kev tua tshuaj rau cov chaw nram no:  cov chaw uas neeg nquag chwv heev xws li cov pob qhov rooj, cov phiaj tshuab hluav taws xob, cov chaw ntswj ciaj tshuab, cov teev ntaus sij hawm ua hauj lwm, cov rooj noj mov, cov nqaj tuav, cov chaw ntxuav tes, cov chav xauv khoom, cov chav dej thiab cov chav so. Peb twb yeej ntxuav/tua tshuaj rau cov chaw ntawd lawm, tiam sis yuav ntxuav kom huv tshaj yog tias muaj qhov xwm txheej no tshwm sim. Tom qab ntxuav kom huv tshaj tag thiab tua tshuaj tag, yuav rov ua hauj lwm li qub raws li cov kev cob qhia los ntawm FDA thiab CDC.

Chaw Lis Ntaub Ntawv Pab Neeg Ua Hauj Lwm (Human Resources) yuav ua hauj lwm nrog thiab yuav nrog tswj xyuas cov neeg ua hauj lwm uas tau muaj kev nyob sib ze (cov neeg poo raug) nrog tus neeg ua hauj lwm uas muaj tus kab mob mus txog 7 hnub kom nrog xyuas tau cov cim qhia kev mob thiab cov kev mob tshwm sim.