Peb Hlis Ntuj Hnub tim 27, 2020

Rau Tag Nrho Maters Gallery Foods Cov Neeg Ua Hauj Lwm

Sau Txog: Coronavirus (COVID-19)

Raws li tus kab mob COVID-19 rhais los mus, peb yuav muaj kev sib txuas lus mus ntxiv kom koj paub tseeb txog koj tes dej num pab tswj qhov chaw ua hauj lwm kom muaj txoj kev nyab xeeb. Tib neeg txoj kev nyab xeeb yog peb lub hom phiaj ib txhis. Nram no koj yuav pom cov xov xwm tshiab txog tus kab mob kis thoob ntiaj teb uas hloov zuj zus no.

 

NYOB HAUV TSEV NYAB XEEB DUA YOG TXHAIS TAU LI CAS RAU PEB?

Tam ib lub lag luam tsim khoom noj khoom haus, yuav xam tias peb yog cov lag luam tseem ceeb tsim nyog. Qhov no txhais tau tias koj yeej ua tau hauj lwm thaum lub caij Yuam Nyob Hauv Tsev Nyab Xeeb Dua thiaj li muab tau cov khoom noj khoom haus tseem ceeb tsim nyog rau cov neeg muas.

Ntxiv mus, peb yeej tau lus tseeb los ntawm cov thawj coj hauv xeev tias tsis tag koj yuav muaj ntaub ntawv pov thawj qhia tias koj yog ua hauj lwm nrog lub lag luam tseem ceeb tsim nyog.

 

KEV THEM NYIAJ TXUAS MUS NTXIV RAU COV MUAJ MOB

Peb zoo siab tshaj tawm qhia tias txhua tus neeg ua hauj lwm uas tsis tuaj ua taus hauj lwm vim yog nws muaj cov kev mob tshwm sim (mob qa, hnoos, ua npaws kub ib ce tshaj 100.4 ⁰F, zawv plab khaub thuas flu los yog cov kev mob tshwm sim zoo li tau no) yuav tsim nyog tau nyiaj them rov qab mus txog lub Peb Hlis Ntuj Hnub tim 13, 2020 uas yuav tau 67% ntawm cov nyiaj them (base wages) mus txog 80 teev tag nrho. Qhov txiaj ntsim no yuav pib thaum tsis ua hauj lwm txog teev thib 25 thiab cov neeg ua hauj lwm siv tau cov nyiaj them rau sij hawm mus ncig ua si lom zem los yog lwm cov nyiaj pab them rau sij hawm tsis ua hauj lwm rau thawj 24 teev uas yeej teem kom ua hauj lwm. Cov neeg ua hauj lwm ib nrab hnub yeej tsim nyog tau thiab yuav muab ib txhooj twg los xyuas zuj zus.

Txoj cai no kheev siv rau cov hnub yuav tsis ua hauj lwm tsim nyog rau tom ntej pib txij li teev thib 25 mus tiam sis yuav kheev 80 teev yog qhov ntau tshaj plaws. Yuav tsis them rau cov sij hawm tsis siv ntawm cov hnub them nyiaj txuas mus ntxiv. Tsuas muaj qhov 80 teev no ib zaug nkaus xwb.

Tuam Fab HR yuav muaj tes dej num tswj xyuas txoj cai no thiab yuav qhia cov ntsiab lus txog tej nyiaj uas muaj them rau cov neeg ua hauj lwm uas tsim nyog tau. Yuav pib muaj txoj kev them nyiaj txuas mus ntxiv no kom txog thaum twg paub tias yuav ua li cas ntxiv thiab yuav tau muab hloov.

 

KEV MUAJ MOB/KEV CEEB TOOM

Yog tias koj los sis ib tug neeg hauv koj lub tsev neeg muaj cov kev mob tshwm sim (mob qa, hnoos, ua npaws kub ib ce tshaj 100.4 ⁰F, zawv plab khaub thuas flu los yog cov kev mob tshwm sim zoo li tau no), tsis txhob mus ua hauj lwm thiab ua raws cov txheej txheem kev hu rau hauj lwm nram no. Yuav tsis yuam koj siv cov sij hawm/cov teev uas tsis them nyiaj rau thaum cov hnub tsis ua hauj lwm vim xwm txheej ntawm ntiag tug uas muaj feem xyuam mus txog thaum lub Plaub Hlis Ntuj Tim 24, 2020.

•  Peb qhia tag los qhia dua txog qhov no tseem ceeb npaum li cas. Yog tias koj tuaj ua hauj lwm thaum koj muaj mob, nws yuav tsim teeb meem rau lwm cov neeg thiab lub lag luam tag nrho.  Vim tus kab mob COVID-19 kis mob yooj yim heev, qhov no tseem ceeb kawg nkaus!

Yog tias koj tau mus poo chwv txog ib tug neeg uas ntsuas pom tseeb tias yeej muaj tus kab mob COVID-19 los yog ib tug neeg uas yeej tau yuam cais nws mus kho tus mob lawm, hu tam sis rau Gallery Foods Tus Xov Tooj Ceeb Toom Kab Mob Thoob Ntiaj Teb ntawm  (920) 400-1800.

Yog tias koj ua tsis tau hauj lwm vim tsev kawm ntawv, chaw zov me nyuam los yog chaw zov neeg laus raug kaw lawm: Koj yuav tsum siv cov txheej txheem kev hu rau hauj lwm. Koj siv tau cov sij hawm tau nyiaj them rau thaum mus ncig ua si lom zem (vacation) los yog lwm cov txiaj ntsim uas tau nyiaj them los mus txhawm rau koj qhov nyiaj hli. Yuav tsis yuam koj siv cov sij hawm/cov teev uas tsis them nyiaj rau thaum cov hnub tsis ua hauj lwm vim xwm txheej ntawm ntiag tug uas muaj feem xyuam mus txog thaum lub Plaub Hlis Ntuj Tim 24, 2020.

Yog tias koj yog ib tug ntawm pawg neeg muaj feem mob taus, koj yeej muaj ib tug kab mob lawm los yog ib tug hauv lub tsev neeg muaj ib tug mob, los yog koj tsis xis siab los yog tsis nyob nyab xeeb rau txoj kev ua hauj lwm, hu rau lub Chaw Lis Ntaub Ntawv Pab Neeg Ua Hauj Lwm (Human Resources) kom sib tham txog kev siv cov sij hawm uas tsis them nyiaj rau thaum tsis ua hauj lwm vim muaj xwm txheej ntawm ntiag tug, Kev Tawm Hauj Lwm Ib Ntus Tsis Tau Nyiaj Them (Leave of Absence (LOA)), los yog lwm cov kev taug uas muaj.

 

ROV QAB TUAJ UA HAUJ LWM TOM QAB TSIS UA HAUJ LWM LOS YOG TAWM MUS NCIG UA SI LOM ZEM TAG

Peb yuav puav leej pib txwv kom tag nrho cov neeg ua hauj lwm uas rov qab tuaj ua hauj lwm vim yog kab mob kev nkeeg (los yog) tawm mus ncig ua si lom zem sab nraum lub Xeev Wisconsin hu cuag Masters Gallery Foods Tus Xov Tooj Ceeb Toom Kab Mob Thoob Ntiaj Teb ntawm (920) 400-1800 thaum cov sij hwam 7 teev sawv ntxov – 6 teev tsaus ntuj kom tau kev tso cai rov tuaj ua tau hauj lwm.

•  Yuav tsis kheev cov neeg ua hauj lwm rov tuaj ua hauj lwm yog tsis muaj txoj kev tso cai no.

•  Yuav tsis muab kev tso cai thaum tsis yog cov sij hawm uas teem muaj no.

•  Cov neeg ua hauj lwm uas cia li tuaj tshwm yam tsis tau muaj kev tso cai yuav raug muab qhuab qhia kom ua yog.

 

DAIM NTAWV KHEEV ROV TUAJ UA HAUJ LWM TAU

Pib kiag tam sis no mus peb yuav rov coj raws li peb txoj cai yav dhau los rau txoj kev muaj cov ntawv kheev rov tuaj ua hauj lwm. Koj yuav tau hu rau MGF Tus Xov Tooj Ceeb Toom Kab Mob Thoob Ntiaj Teb kom tau kev tso cai ua ntej yuav rov qab tuaj kiag tau rau hauv lub hauj lwm txawm tias koj yeej muaj kws kho mob daim ntawv. Pib txij li tom qab hnub thib 3 uas tsis tuaj ua hauj lwm, tus neeg ua hauj lwm thiaj li tsuas yuav tsum muaj ntawv pov thawj los ntawm kws kho mob teev tias nws yeej rov tuaj ua tau hauj lwm nws thiaj li yuav rov tuaj ua tau hauj lwm. Yuav tsum xa cov ntawv kheev rov tuaj ua hauj lwm hauv xov tooj mus rau 920-893-6114 los yog hauv email mus rau HR@mastersgalleryfoods.com. Tsis txhob nqa cov ntawv tuaj tim ntsej tim muag. Daim ntawv kheev rov tuaj ua hauj lwm no tsis tau xam txog cov hnub tsis tuaj ua hauj lwm vim yog cov neeg hauv lub tsev muaj mob.

 

KEV NRUG SIB DEB NTAWM LWM COV NEEG

Peb yeej paub tias muaj qee cov cheeb tsam hauv peb lub chaw hauj lwm uas yuav uas tsis tau kom nyob sib nrug deb li rau taws. Vim li ntawd, peb thiaj tshawb txog cov kev coj qhia sab nraum peb lub lag luam. Nram no yog yog cov lus teb kom ntawm Koom Haum Txheeb Xyuas Khoom Noj Khoom Haus thiab Tshuaj (Food and Drug Administration (FDA)) txog cov lus no thiab txoj kev peb yuav daws tau cov kev txhawj xeeb no.

_____________________________________________________________

Kuv yuav sib nrug deb tau li cas hauv kuv lub chaw ua hauj lawm tsim ua/lis khoom noj khoom haus thiab muag khoom noj khoom haus uas cov neeg ua hauj lwm yeej ib txwm ua hauj lwm nyob ua ke sib ze?

Kom tiv thaiv tau txoj kev sib kis tus kab mob COVID-19, CDC pom zoo cov tib neeg ua hauj lwm kom nyob sib nrug deb los yog nyob kom sib deb xws li 6 taws ntawm lwm cov neeg, thaum twg yog nrug tau. Nyob rau hauv kuv lub chaw ua hauj lawm tsim ua/lis khoom noj khoom haus thiab muag khoom noj khoom haus, yuav tsum tau muaj ib txoj kev tshawb ntsuas kom paub thiab hloov tau cov kev ua hauj lwm kom muaj txoj kev sib cais tau cov neeg ua hauj lwm kom nyob sib nrug. Tiam sis, yuav nrug deb 6 taws tsis tau ntawm qee cov chaw muaj khoom noj khoom haus.

Cov neeg ua hauj lwm nrog fab khoom noj khoom haus thiab ua qoob ua loo yog cov tes dej num kub thiab tseem ceeb tsim nyog rau ov zej zog pej xeem. Txoj kev txhawb peb cov neeg ua hauj lwm nrog koom noj khoom haus thiab kev ua qoob ua loo kom muaj rab peev xwm ua taus hauj lwm rau cov sij hawm uas txwv txiav cov zej zog neeg, kev nyob sib nrug deb thiab cov kev kaw lag luam, ntawm lwm cov chaw tseem ceeb heev kom lub zej zog neeg peem mus taus thiab ruaj khov li qub taus. Txoj kev no yog tswj los ntawm DHS Kev Cob Qhia txog Cov Quag Tseem Ceeb Tsim Nyog Hauv Chaw Hauj Lwm (Guidance on the Essential Critical Infrastructure Workforce): Kev Tswj Xyuas Zej Zog Neeg thiab Lub Teb Chawss Kev Ruaj Khov Nres Taus Kab Mob COVID-19 (Ensuring Community and National Resilience in COVID-19).

Qhov teeb meem ntawm neeg ua hauj lwm kev sib kis tau tus kab mob COVID-19 yog nyob ntawm txoj kev sib nrug deb, kev poo nrog cov muaj mob mus ntev npaum li cas, thiab neeg ua hauj lwm cov kev tu cev huv si thiab kev siv tshuaj ntxuav tua kab phem. Thaum twg yog cov neeg ua hauj lwm hauv cov chaw no nyob sib nrug deb tau, yuav tsum muaj cov kev tu cev huv si kom txo tsawg tau txoj kev sib kis tus kab mob. 

TSEEM CEEB: Txawm nyob sib nrug deb los yog tsis muaj txoj kev tu cev huv si ces yuav tiv thaiv tsis tau txoj kev sib kis tus kab mob no. Cov chaw muaj khoom noj khoom haus yuav tsum coj nrug cov kev tu cev huv si, nrog rau txoj kev nquag ntxuav tes thiab ntxuav tes kom yog thiab ntxuav so tag nrho tej chaw kom huv si tsis tu ncua.

_____________________________________________________________

Ntau yam uas peb tsim muaj hauv ob peb lub lim tiam dhau los puav leej yog kom muaj txoj kev nyob sib nrug deb. Txawm tias muaj tag nrho cov kev hloov ntawd los yeej tseem muaj qee yam uas peb tshem tsis tau tawm ntawm peb cov txheej txheem ua khoom thiab yeej tseem ua khoom.

Qhov no txhais tau li cas rau peb? Nws txhais tau tias peb yuav tau mob siab rau tej yam no, tshwj xeeb yog thaum nyob sib nrug deb los pab tsis tau tag nrho kom:

•  paub tseeb tias txhua tus neeg mob tsis tuaj ua hauj lwm

•  coj kev tu cev huv si kom zoo (ntxuav tes thiab siv tshuaj ntxuav tua kab phem)

•  nquag ntxuav so tej chaw kom huv si

 

COV KEV HLOOV NTAWM QHOV ROOJ

Kom txo tsawg cov kev sib chwv nrog neeg nyob rau cov chaw sawv daws siv ua ke thiab muaj kev rau neeg mus los yooj yim, pib kiag tam sim no mus yuav xauv lub qhov rooj loj ntawm chaw lis ntaub ntawv (tawm mus rau sab nraud) thaum 5 teev tsaus ntuj mus txog 5 teev sawv ntxov. Qhov no txhais tau tias cov qhov rooj nkag tau mus thaum lub sij hawm no yuav yog cov qhov rooj rau neeg ua hauj lwm siv nkaus xwb.

 

COV KEV CAIS CHAW ZOO TSHAJ PLAWS

Kom pab tswj tau txoj kev kis tus kab mob COVID-19, peb thov kom koj nrog txo tsawg cov kab ke taug hauv peb cov tsev. Qhov no tsuas ua tau yog:

Nyob twj ywm ntawm koj qhov chaw ua hauj lwm thiab xyeej txoj kev mus rau lwm cov chaw hauv lub tsev. Thaumt twg yog ua tau, siv tej tshuab hluav taws xob ua hauj lwm yog tias ua tau hauv xov tooj los yog sau ntawv email tau.

•  siv cov chaw xws li chav noj sus thiab chav dej uas koj ib txwm nquag siv.

•  xyeej txoj kev mus ncig yuj yeev hauv lub tsev thiab tsuas mus rau tej chaw uas tsim nyog nkaus xwb.

•  Nco ntsoov ntxuav koj ob txhais tes thiab siv tshuaj ntxuav tua kab phem ua ntej yuav rov mus ua hauj lwm.

 

KEV UA HAUJ LWM NTXOV

Kom tswj tau txoj kev neeg coob thiab txhawb tau txoj kev nyob sib nrug deb mus ntxiv, thov tsis txhob nkag rau hauv lub tsev ntxov dua 20 feeb ua ntej koj yuav pib ua hauj lwm. Qhov no yuav muaj neeg coob mus los rau hauv chav so mus ntev thiab yuav tsim muaj teeb meem rau txoj kev nyob sib nrug deb kom tsis ua hauj lwm zoo.

 

NCAUJ LIS SIB CUAG NROG PAB NEEG LIS TXOG KAB MOB KIS THOOB NTIAJ TEB

Yog tias koj mus lus nug thov tso siab mus cuag ib tug tswv cuab ntawm Pab Neeg Lis Txog Kab Mob Kis Thoob Ntiaj Teb los yog sau ntawv email mus Pab Neeg Lis Txog Kab Mob Kis Thoob Ntiaj Teb qhov chaw sau ntawv email.

Cov Tswv Cuab Ntawm Pab Neeg Lis Txog Kab Mob Kis Thoob Ntiaj Teb yog:

Tammy Flora, (920) 893-8431 ext. 420 / tflora@mastersgalleryfoods.com

Vic Grimm, (920) 893-8431 ext. 444 / vic.grimm@mastersgalleryfoods.com

Jodi Hermann, (920) 893-8431 ext. 447 / jhermann@mastersgalleryfoods.com

Corrina Molinaro, (920) 893-8431 ext. 424 / cmolinaro@mastersgalleryfoods.com

Andy Pfister, (920) 893-8431 ext. 270 / apfister@mastersgalleryfoods.com

Paul Rutledge, (920) 893-8431 ext. 429 / prutledge@mastersgalleryfoods.com

Sandy Toney, (920) 893-8431 ext. 440 / stoney@mastersgalleryfoods.com

 

_____________________________________________________________

 

Peb Hlis Hnub Tim 22, 2020

Rau Tag Nrho Maters Gallery Foods Cov Neeg Ua Hauj Lwm

Sau Txog: Coronavirus (COVID-19)

Raws li tus kab mob COVID-19 rhais los mus, peb yuav muaj kev sib txuas lus mus ntxiv kom koj paub tseeb txog peb tes dej num yuav tswj xyuas peb cov neeg ua hauj lwm kom muaj txoj kev nyab xeeb. Tib neeg txoj kev nyab xeeb yog peb lub hom phiaj ib txhis.

Nyob rau ntawm Masters Gallery Foods, cov hauj lwm peb ua thiab cov khoom peb muaj yog cov tseem ceeb, thiab tag nrho peb txhua tus khiav tes dej num tseem ceeb txhawb rau cov khoom noj khoom haus yug peb lub teb chaws. Nws yooj yim rau peb txhua tus yuav cia li tsis ras txog tes dej num tseem ceeb uas peb ua txhawb rau tib neeg lub neej hauv txhua hnub. Lub Tuam Tsev Tswj Kev Ruaj Ntseg Ntawm Teb Chaws (Department of Homeland Security DHS)) thiab Koom Haum Txheeb Xyuas Khoom Noj Khoom Haus thiab Tshuaj (Food and Drug Administration (FDA)) tau teev tias txoj kev muab cov khoom noj khoom haus tawm ntawm daim liaj daim teb mus txog rau ntawm rab rawg kiag yuav yog lawv lub hom phiaj.

Neeg xav tau peb cov khoom tam sim no ntau heev tshaj li ib txhis dhau los. Thaum lub caij nyoog muaj kev ntxhov nyho no peb yuav yog lub teeb taws ua txoj kev ruaj siab thiab kev txhawb rau peb cov qhua thiab cov neeg muas khoom. Peb muaj tes dej num yuav tsum tswj kom muaj khoom noj khoom haus yug peb lub teb chaws thiab peb muaj txoj hmoo tseem ntiav tau tag nrho peb cov neeg mob siab ua hauj lwm ris tes dej num tswj xyuas khoom noj khoom haus.

 

**YOG KOJ TSIS TAU TXAIS TSAB NTAWV TSHAJ TAWM RAU TXHUA TUS UAS XA TAWM HNUB NO, FRIDAY, PEB HLIS NTUJ HNUB TIM 20, 2020 THAUM 12:45 TAS SUS, SAU NTAWV MUS CUAG CHAW LIS NTAUB NTAWV PAB NEEG UA HAUJ LWM (HUMAN RESOURCES) NTAWM hrdepartment@mastersgalleryfoods.com **

 

Yuav hais kom tag nrho cov neeg ua hauj lwm qhia cov kev sib cuag nrog lawv (xov tooj ntawm cev, chaw sau ntawv email, chaw nyob) kom yog cov tshiab thiab cov tseeb nyob rau hauv ADP thiaj li txais tau tej xov xwm tseem ceeb! Masters Gallery Foods yuav xa tas zog ntxiv cov ntawv ceeb toom thaum twg muaj xov xwm tshiab txog tus kab mob COVID-19 nyob rau hauv Singlewire uas yuav siv cov kev sib cuag (xov tooj ntawm cev, chaw sau ntawv email, chaw nyob) raws li muaj hauv ADP.Muaj cov lus qhia koj kho tshiab cov kev sib cuag nyob rau nram no.

Ntxiv rau txoj kev kho cov kev sib cuag kom yog cov tshiab, xyuas kom tua cov kev/cov app tiv thaiv Robocall ntawm koj lub xov tooj los yog muab tus (cov) xov tooj nram no teev tseg nrog cov koj sib cuag nrog thiaj xyeej tau txoj kev tiv thaiv sib sau ntawv hauv xov tooj.

 

Tus Neeg Hu Cuag Tau Lub Npe: MGF Ceeb Toom Kev Phom Sij

Kev Hais Lus Kaw Tseg – 1.262.384.3552

Kev Sau Ntawv Rau Xov Tooj – 1.844.611.0569

 

Yog tias koj tsis tau rub, rub qhov ADP app kom koj txais tau cov ntawv faj seeb sai npaum li peb tshaj tawm kiag.

Kom rub tau qhov ADP app ntawm koj lub xov tooj IPhone:

1. Qhib qhov chaw App Store

2. Nrhiav thiab xaiv qhov “ADP Mobile Solutions”

3. Xaiv “GET”

 

Kom rub tau qhov ADP app ntawm koj lub xov tooj Android:

1. Qhib qhov Google Play; siv qhov chaw Play Store App

2. Nrhiav thiab xaiv qhov “ADP Mobile Solutions”

3. Xaiv “Install”

FAS SEEB: Koj yuav siv tib lub Npe Siv (Username) thiab Lo Lus Txuas Nkag (Password) rau qhov App hauv Xov Tooj Ntawm Cev uas koj siv ntawm rau lub tshuab computer txuas mus rau.

 

Kom hloov/kho tau cov kev sib cuag hauv koj lub tshuab computer los yog cov tshuab computer hauv Masters Gallery Foods Lub Rooj Txais Pab Qhua:

1. Txuas mus rau koj qhov txhooj hauv ADP

2. Xaiv “Myself”

3. Xaiv “My Information”

4. Xaiv “Profile”

5. Xaiv “View More” nram qab qhov Personal Info

6. Kho tag nrho cov ncauj lus kev sib cuag uas tsis yog

7. Xaiv “Save”

Yog tias koj tsis muaj tshuab computer siv thiab yuav tsum tau kho cov kev sib cuag nrog koj hauv ADP, thov sau ntawv e-mail qhia cov ncauj lus tshiab mus rau Amanda Gebert ntawm amanda.gebert@mastersgalleryfoods.com

 

KEV MUAJ MOB/KEV CEEB TOOM

Yog tias koj los sis ib tug neeg hauv koj lub tsev neeg muaj cov kev mob tshwm sim zoo xws li khaub thuas flu (hnoos, ua npaws kub ib ce tshaj 100.4 ⁰F los yog ua pa nyuab), tsis txhob mus ua hauj lwm thiab ua raws cov txheej txheem kev hu rau hauj lwm nram no. Yuav tsis yuam koj siv cov sij hawm/cov teev uas tsis them nyiaj rau thaum cov hnub tsis ua hauj lwm vim xwm txheej ntawm ntiag tug uas muaj feem xyuam mus txog thaum lub Plaub Hlis Ntuj Tim 10, 2020.

Peb qhia tag los qhia dua txog qhov no tseem ceeb npaum li cas. Yog tias koj tuaj ua hauj lwm thaum koj muaj mob, nws yuav tsim teeb meem rau lwm cov neeg thiab lub lag luam tag nrho. Vim tus kab mob COVID-19 kis yooj yim heev, qhov no tseem ceeb kawg nkaus!

Xav txhawb kom txhua tu neeg ua hauj lwm uas ntsuas pom tseeb tias yeej muaj tus kab mob COVID-19 hu tam sis rau Masters Gallery Tus Xov Tooj Ceeb Toom Kab Mob Thoob Ntiaj Teb ntawm (920) 400-1800.

Ntxiv mus, yog muaj cov neeg nyob ua ke hauv tib lub tsev nrog koj uas yeej ntsuas pom tseeb tias muaj tus kab mob COVID-19 xav txhawb kom hu tam sis rau Masters Gallery Foods Tus Xov Tooj Ceeb Toom Kab Mob Thoob Ntiaj Teb ntawm (920) 400-1800.

Thov faj seeb tias Cov Kws Ceev Pej Xeem Kev Noj Qab Haus Huv (Public Health Officials) yuav qhia cov kauj ruam rhais mus rau tom ntej pub rau koj thiab Masters Gallery Foods yog tias qhov no tshwm sim muaj.

 

Cov kev nrhiav txoj kev tu xyuas mob:

• Yog tias ib tug neeg ua hauj lwm, nws tus txij nkawm los yog tus me nyuam muaj cov kev mob hnoos, ua npaws kub ib ce tshaj 100.4 ⁰F, los yog tej mob tshwm sim rau txoj kev ua, thov hu rau Prevea ntawm 920-892-4322 los yog koj tus kws kho mob ua ntej yuav tuaj rau hauv hauj lwm.

• Cov kws kho mob yuav txheeb hauv xov tooj thiab txiav txim seb yuav ntsib cov neeg mob rau hauv lub chaw kho mob los yog rau lwm qhov chaw.

• Cov neeg mob yuav tsum tsis txhob cia li mus cuag Chaw Kho Mob Sai (Urgent Care) thiab tsis txhob mus cuag ER (tshwj tsis yog yeej muaj mob kub ceev tiag) rau txoj kev ntsuas.

• Xav thov kom cov neeg mob hu rau Prevea los yog Chaw Kho Mob Sai kom muaj txoj kev txheeb thiab muaj ncauj lus qhia ntxiv thiaj txiav txim tau seb lawv puas muaj tej xwm txheej tsim nyog yuav ntsuas.

• Cov neeg mob puav leej muaj txoj kev siv tau Prevea Txoj Kev Tu Xyuas Mob Saum Huab Cua (Virtual Care Portal) kom txheeb tau lawv tus mob. Yuav zam tsis tsub tus nqi mus cuag qhov chaw kho mob saum huab cua no yog tias mus cuag kom tau kev tshuaj ntsuam los yog kev kawm txog tus kab mob Coronavirus. Qhov chaw saum huab cua no muaj nyob ntawm www.prevea.com/VirtualCare

• Masters Gallery Txoj Kev Pab Them Nqi Kho Mob yuav them 100% rau txoj kev ntsuas.

Yog tias koj tau mus poo chwv txog ib tug neeg uas ntsuas pom tseeb tias yeej muaj tus kab mob COVID-19 los yog ib tug neeg uas yeej tau yuam cais nws mus kho tus mob lawm, hu tam sis rau Gallery Foods Tus Xov Tooj Ceeb Toom Kab Mob Thoob Ntiaj Teb ntawm (920) 400-1800.

Yog tias koj ua tsis tau hauj lwm vim tsev kawm ntawv, chaw zov me nyuam los yog chaw zov neeg laus raug kaw lawm: Koj yuav tsum siv cov txheej txheem kev hu rau hauj lwm. Koj siv tau cov sij hawm tau nyiaj them rau thaum mus ncig ua si lom zem (vacation) los yog lwm cov txiaj ntsim uas tau nyiaj them los mus txhawm rau koj qhov nyiaj hli. Yuav tsis yuam koj siv cov sij hawm/cov teev uas tsis them nyiaj rau thaum cov hnub tsis ua hauj lwm vim xwm txheej ntawm ntiag tug uas muaj feem xyuam mus txog thaum lub Plaub Hlis Ntuj Tim 10, 2020.

Yog tias koj yog ib tug ntawm pawg neeg muaj feem mob taus, koj yeej muaj ib tug kab mob lawm los yog ib tug hauv lub tsev neeg muaj ib tug mob, los yog koj tsis xis siab los yog tsis nyob nyab xeeb rau txoj kev ua hauj lwm, hu rau lub Chaw Lis Ntaub Ntawv Pab Neeg Ua Hauj Lwm (Human Resources) kom sib tham txog kev siv cov sij hawm uas tsis them nyiaj rau thaum tsis ua hauj lwm vim muaj xwm txheej ntawm ntiag tug, Kev Tawm Hauj Lwm Ib Ntus Tsis Tau Nyiaj Them (Leave of Absence (LOA)), los yog lwm cov kev taug uas muaj.

Yog tias koj tsis muaj cov kev mob tshwm sim thiab tsis tau mus poo raug, nws tseem ceeb heev uas koj rov tuaj ua hauj lwm li teem tseg.

 

KEV THEM NYIAJ RAU COV RAUG YUAM CAIS MUS KHO TUS MOB

Txhua tus neeg ua hauj lwm uas raug yuam cais mus kho tus mob yuav tau nyiaj them tag nrho rau lub caij nyoog 14 hnub uas cais mus kho mob. Yuam mus kho tus mob yog txhais tias raug txwv yuam los ntawm ib tug kws kho mob thiab/los yog tus kws tswj xyuas pej xeem kev noj qab haus huv thiab yeej muaj tej ntaub ntawv tseeb txog kev them nyiaj tsim nyog txuas mus txiv raws li txoj cai no.

Cov neeg ua hauj lwm uas tau xaiv qhov Kev Them Nyiaj Rau Neeg Saib Xyuas Txoj Kev Tsis Taus Mus Ib Ntus (Guardian Short-term Disability Coverage) yuav tsim nyog sau tau nyiaj them rau txoj kev tsis taus rau cov hnub uas lawv raug yuam cais mus kho tus mob ntev dua lub caij nyoog no.

Yog tias koj raug yuam cais mus kho tus mob, koj yuav tsum muab cov ntaub ntawv teev txog txoj kev muaj mob mus rau lub Chaw Lis Ntaub Ntawv Pab Neeg Ua Hauj Lwm ua ntej yuav kheev koj rov tuaj ua tau hauj lwm.

Tus Neeg Ua Hau Lwm hauv lub Chaw Lis Ntaub Ntawv Pab Neeg Ua Hauj Lwm yuav pab txhua tus neeg ua hauj lwm uas muaj qhov xwm txheej no.

 

NTAWV FAJ SEEB TXOG COV TXHEEJ TXHEEM KEV NPAJ YUAV TAWM NCIG UA SI LOM ZEM NTAWM NEEG UA HAUJ LWM

Kom peb tiv thaiv tau koj txoj kev nyab xeeb thiab txoj kev nyab xeeb ntaw tag nrho peb cov neeg ua hauj lwm mus ntxiv, peb yuav tau txwv kom tag nrho cov neeg ua hauj lwm yuav tsum faj seeb qhia rau Masters Gallery Foods txog tej kev npaj yuav tawm ncig ua si lom zem sab nraudm lub Xeev Wisconsin uas yog hu rau Tammy Flora ntawm (920) 254-6744.

 

ROV QAB TUAJ UA HAUJ LWM TOM QAB TSIS UA HAUJ LWM VIM YOG TUS KAB MOB KIS THOOB NTIAJ TEB LOS YOG ROV QAB MUS UA HAUJ LWM TOM QAB TAWM MUS NCIG UA SI LOM ZEM TAG

Peb yuav puav leej pib txwv kom tag nrho cov neeg ua hauj lwm uas rov qab tuaj ua hauj lwm vim yog kab mob kev nkeeg los ntawm tus kab mob kis thoob ntiaj teb (los yog) tawm mus ncig ua si lom zem sab nraum lub Xeev Wisconsin hu cuag Masters Gallery Foods Tus Xov Tooj Ceeb Toom Kab Mob Thoob Ntiaj Teb ntawm (920) 400-1800 kom tau kev tso cai rov tuaj ua tau hauj lwm. Thov faj seeb, tsuas siv tus xov tooj no hu txog kev tso cai rov tuaj ua hauj lwm yog tias cov sij hawm tawm tsis ua hauj lwm muaj feem xyuam nrog tus kab mob kis thoob ntiaj teb los yog tawm mus ncig ua si lom zem.

FAS SEEB:  Yuav tsis kheev txhua tus neeg ua hauj lwm rov tuaj ua hauj lwm yog tsis muaj txoj kev tso cai no.

 

KEV TU VAJ TSE HUV SI HAUV LUB HAUJ LWM

Thaum twg yog ua tau, thov siv sij hawm los so huv si cov chaw ua hauj lwm ua ntej thiab tom qab siv tag. Cov piv txwv yog so cov rooj so noj mov, cov chaw sawv daws sib pab ua hauj lwm ua ke, cov rooj sau ntawv, daim phiaj ntaus ntawv (keyboard), lub mouse, thiab tej khoom li ntawd.

Ntxiv mus, peb pab neeg ntxuas tu vaj tse yuav mob siab tu cov cheeb tsam chaw sawv daws siv txog thiab lub chaw lis ntaub ntawv vim tus kab mob COVID-19. Qhov no txuam nrog kev nquag muab tshuaj so tej chaw sawv daws siv thiab sawv daws chwv txog, xws li cov pob qhov rooj, cov chav so, lub tshuab nyeem kab ntiv tes, cov qhov rooj, thiab tej chaw li ntawd.

 

KEV SIB POO NROG TIB NEEG

Cov ncauj lus tshiab uas peb tau los ntawm CDC thiab cov kws ceev pej xeem kev noj qab haus huv yog txhawb kom txo tsawg pej xeem feem kev sib kis mob los ntawm txoj kev txo tsawg cov kev sib poo ua ke tsis tseem ceeb nyob rau hauv lub chaw hauj lwm.

Kom txhawb ntxiv ntau heev rau txoj kev ceev faj, peb muab cov kev cai nram no los txwv tsawg txoj kev sib poob nrog tib neeg (thaum twg tsim nyog) kom txog thaum twg paub tias yuav ua li cas ntxiv. Cov chav so muaj feem sib kis tau mob ntawm ib tug neeg rau ib tug heev tshaj thaum noj mov vim tes nquag chwv qhov ncauj.

PIB KIAG TAM NO MUS THIAB KOM TXOG THAUM TWG PAUB TIAS YUAV UA LI CAS NTXIV, YUAV KHEEV COV NEEG UA HAUJ LWM SO OB ZAUG, IB ZAUG TWG LI 20 FEEB KOM MUAJ CAIJ RAU TIB NEEG MUS CUAG LWM COV CHAW SO.

COV NEEG UA HAUJ LWM TSIS TAG YUAV NTAUS CAIJ NYOOG TUAJ TXOG THIAB THAUM TAWM MUS TSEV KOM TXOG THAUM TWG PAUB TIAS YUAV UA LI CAS NTXIV KOM TXO TSAWG TAU TXOJ KEV YEES TAUB NTIV TES.

Nyob rau ntawm chav so Oostburg, thov nyob nrug sib deb ntawm lwm cov neeg.

• Yuav ua tau qhov no yog nyias zaum nyias ib lub rooj.

• Koj puav leej noj mov tau hauv koj lub tsheb yog tias koj yeem – Nco ntsoov looj thom khwm thaum koj mus nraum zoov.

Nyob rau ntawm chav so Plymouth, thov nyob nrug sib deb ntawm lwm cov neeg.

• Peb yeej ras tias chav so no nqaim dua thiab peb tab tom npaj kom muaj chav so tshiab thaum Tsib Hli Ntuj nrab.

• Thov nyob sib deb npaum li deb tau thaum ib tug zaum tig ntsia ib tug ntawm cov rooj.

• Ntxiv mus, muaj chav ua noj Test Kitchen, Chav Muaj Rooj Sib Tham thiab cov chaw txawb tshuab rau koj mus siv thaum caij so.

• Koj puav leej noj mov tau hauv koj lub tsheb los yog cov rooj sab nraum zoov yog tias koj yeem – Nco ntsoov looj thom khwm thaum koj mus nraum zoov.

Lub khwv hauv lub lag luam yuav kaw lawm.

Yuav cheem tsis kheev muaj cov koom txoos neeg coob ua ke, cov rooj sib tham thiab cov kev kawm. Peb xav txhawb kom siv Zoom los yog lwm cov tshuab hluav taws xob thaum muaj rooj sib tham yog ua tau, kom neeg txhob sib ntsib tim ntsej tim muag.

Peb yeej paub tias muaj lwm cov chaw uas tseem ceeb rau txoj kev ua lag luam; tiam sis, peb lub hom phiaj yog txo tsawg cov kev sib poo nrog tib neeg. Yog tias koj muaj kev txhawj xeeb txog lwm cov chaw, thov tsis txhob ua siab deb, mus cuag Pab Neeg Lis Txog Kab Mob Kis Thoob Ntiaj Teb.

 

COV PLUAS NOJ UAS SAWV DAWS NQA TUAJ UA KE/COV PLUAS NOJ UAS SIB FAIB

Vim yog tus kab mob COVID-19 kis tau yooj yim ntawm ib tug neeg mus rau ib tug los yog ntawm tej chaw, tam sim no peb txwv tsis kheev muaj cov pluas noj uas sawv daws nqa tuaj ua ke, cov pluas noj uas sib faib thiab lwm cov kev noj haus uas cov neeg ua hauj lwm puav leej noj ntawm tib cov khoom (li cov uas nyias mus hais nyias los noj). Cov no yog cov uas muaj feem yuav kis tau mob rau coob tus neeg ua hauj lwm, yog li txoj kev txwv no yuav pab txo tsawg txoj kev kis kab mob.

 

KEV TAWM MUS UA LAG UA LUAM

Vim yog tus kab mob kis tau yooj yim heev, peb txo tsawg cov kev tawm mus ua lag luam uas tsis tseem ceeb heev rau tag nrho cov neeg ua hauj lwm. Pib kiag tam sim no mus, yuav tsum muaj kev tso cai los ntawm Pab Neeg Lis Txog Kab Mob Kis Thoob Ntiaj Teb rau tej yuav tau tawm mus ua lag luam sab nraud (cov uas tseem tsis tau mus) uas yog sau ntawv email mus rau pab neeg ntawd ntawm pandemicteam@mastersgalleryfoods.com.

 

KEV TAWM MUS NCIG UA SI LOM ZEM RAU TUS KHEEJ

Vim yog tus kab mob kis tau yooj yim heev, peb xav kom koj xav dua txog txoj kev ncig mus rau tej cheeb tsam txwv txiav tsis kheev neeg mus thiab tej chaw uas muaj neeg coob heev, xws li tshav dav hlau los yog cov chaw ti xws li nkoj hiav txwv, cov tsheb npav los yog tej yam hom tsheb ntim neeg coob coob mus los. Yog tias koj tau ncig mus txog tej chaw uas CDC txwv txiav hauv lub teb chaws/chaw teev muaj npe los yog cov chaw muaj tus kab mob nyob rau, koj yuav raug CDC muab koj cais mus ntsuam xyuas kab mob uas muaj rau thaum lub sij hawm koj rov qab los.

 

COV NEEG TUAJ XYUAS / COV LAG LUAM UA HAUJ LWM UA KE

Yuav tsis kheev cov neeg tsis tseem ceeb tuaj rau hauv peb cov tsev kom txog thaum twg paub tias yuav ua li cas ntxiv. Yog tias koj npaj yuav muaj tus (cov) neeg tuaj xyuas thiab xav tias nws tseem ceeb rau qhov lag luam, thov sau ntawv mus thov Pab Neeg Lis Txog Kab Mob Kis Thoob Ntiaj Teb.

 

KEV UA HAUJ LWM NTAWM CHAW NYOB NRUG DEB

Thaum peb kawm ntxiv txog tus kab mob COVID-19 thiab peb lub luag num txuam nrog “kev cais neeg zej zog”, peb yuav tsum tau txo tsawg cov kev sib poo nrog tib neeg nyob rau hauv peb lub lag luam thaum twg yog tsim nyog thiab yeej tau muaj cov nram no:

Peb thov kom cov neeg ua hauj lwm uas tau Nyiaj Xyoo thiab Tsis Tau Nyiaj Them Raws Sib Hawm (ib teev twg zus) ua hauj lwm nyob rau lwm qhov chaw nrug deb, thaum twg yog ua tau. Koj tus thawj tswj hauj lwm los yog tus thawj ntawm koj fab hauj lwm yuav sib tham nrog koj txog kev npaj ua hauj lwm nyob rau lwm qhov chaw nrug deb rau hnub Zwj Hli (Monday), tshwj tsis yog twb yeej sib tham tag lawm. Nws tseem ceeb yuav tau faj seeb txog, yuav tsis txo tsawg los yog hloov cov kev ua hauj lwm vim yog txoj kev xav tau no – peb tsuas yog xav kom ua cov hauj lwm tiav yam tsis muaj kev sib poo nrog tib neeg coob xwb.

Sib tham nrog koj tus Thawj Tswj Hauj Lwm txog hom hauj lwm uas koj yuav ua kiag nyob rau ntawm lwm qhov chaw nrug deb, tej chiv keeb koj yuav tau muaj nrog koj, thiab koj txoj kev sib txuas lus/txheeb qhia txog koj txoj kev ua hauj lwm zoo li cas.

• Siv koj lub tshuab computer laptop ntawm Masters Gallery.

• Siv lag luam lub xov tooj ntawm cev los yog lub xov tooj ntawm cev pheej yig thiab/los yog lub iPad. Yog tias koj yuav tau siv koj lub xov tooj los lis kev lag luam, thov sib tham nrog koj tus Thawj Tswj Hauj Lwm.

• Koj qhov chaw ua hauj lwm nyob nrug deb yuav tsum muaj xaim internet thiab xaim xov tooj zoo. Yog tias tsis muaj, thov sib tham nrog koj tus Thawj Tswj Hauj Lwm.

• Qhib kom cov tsab xov tooj uas hu tuaj rau ntawm koj lub rooj ua hauj lwm muaj peev xwm xa ncaj qha mus rau koj lub tshuab computer laptop los yog lub xov tooj ntawm cev thiab koj mloog tau cov suab lus kaw tseg txawm nyob nrug deb. Thiab puav leej nco ntsoov txuas mus rau – thiab siv – Pab Neeg Txhawb Microsoft.

• Yog tias koj kam ua txoj hauj lwm ib ntus ntawm fab Manufacturing/Operations thaum twg yog tu ncua vim tsis muaj neeg ua hauj lwm txaus, thov qhia rau koj tus Thawj Tswj Hauj Lwm paub.

Yog tias koj xav tau kev pab rau tej tshuab hluav taws xob no, thov hu cuag IT Chaw Pab ntawm tus zauv txuas tham 699.

Cov neeg ua hauj lwm tau nyiaj them raws teev uas mus ua hauj lmw nyob nrug deb yuav tau nyiaj them rau tag nrho cov sij hawm nw sua hauj lwm. Ntaus qhia koj cov sij hawm ua hauj lwm rau hauv ADP tib yam nkaus li koj niaj hnub ntaus tam sim no.

 

COV TSHUAB COMPUTER LAPTOP

Ib feem ntawm peb Lub Tswv Yim Khiav Lag Luam Mus Ntxiv yog npaj txhij rau txoj kev phom sij txhua lub sij hawm. Lub tswv yim ntawd teev tias yuav tsum nqa cov tshuab computer laptop uas muab rau nws mus tsev txhua hmo. Qhov no yuav pab rau thaum lub sij hawm koj tuaj ua hauj lwm tsis tau hauv lub chaw hauj lwm.

 

LUS NTHUAV QHIA

Peb yeej xyuas rawv cov xov xwm los ntawm CDC (www.cdc.gov) thiab cov tuam tsev pab pej xeem kev noj qab haus huv thiab lwm cov chiv keeb kom ntsuas tau peb cov kev coj thiab cov kev cai.

Tam ib lub teb chaws thiab ib lub lag luam, qhov no yog ib qho peb tsis tau paub txog. Vim qhov teeb meem pheej hloov zuj zus, yeej muaj feem uas peb yuav tau hloov peb lub tswv yim npaj tseg. Peb thov koj txoj mloog tog thiab kev tswm xeeb txog cov xwm txheej no. Thov faj txog cov ncauj lus tshiab mus ntxiv.Koj txoj kev ua siab ntev thiab nkag siab zoo tseem ceeb heev thiab muaj nqis.

Yog tias koj muaj lus nug, thov mus cuag Pab Neeg Lis Txog Kab Mob Kis Thoob Ntiaj Teb.

 

NCAUJ LIS SIB CUAG NROG PAB NEEG LIS TXOG KAB MOB KIS THOOB NTIAJ TEB

Yog tias koj mus lus nug thov tso siab mus cuag ib tug tswv cuab ntawm Pab Neeg Lis Txog Kab Mob Kis Thoob Ntiaj Teb los yog sau ntawv email mus Pab Neeg Lis Txog Kab Mob Kis Thoob Ntiaj Teb qhov chaw sau ntawv email.

Cov Tswv Cuab Ntawm Pab Neeg Lis Txog Kab Mob Kis Thoob Ntiaj Teb yog:

Tammy Flora, (920) 893-8431 ext. 420, tflora@mastersgalleryfoods.com

Vic Grimm, (920) 893-8431 ext. 444, vic.grimm@mastersgalleryfoods.com

Jodi Hermann, (920) 893-8431 ext. 447, jhermann@mastersgalleryfoods.com

Corrina Molinaro, (920) 893-8431 ext. 424, cmolinaro@mastersgalleryfoods.com

Andy Pfister, (920) 893-8431 ext. 270, apfister@mastersgalleryfoods.com

Paul Rutledge, (920) 893-8431 ext. 429, prutledge@mastersgalleryfoods.com

Sandy Toney, (920) 893-8431 ext. 440, stoney@mastersgalleryfoods.com

 

_____________________________________________________________

 

*TSEEM CEEB – THOV NYEEM*      

Peb Hlis Hnub Tim 22, 2020

Sau rau:            Tag Nrho Maters Gallery Foods Cov Neeg Ua Hauj Lwm

Sau Txog:          NCAUJ LUS TSEEM CEEB TXOG NEEG UA HAUJ LWM TXOJ CAI NTAWM TUS KAB MOB CORONAVIRUS (COVID-19)

Lub sij hawm uas peb tseem xyuas txog qhov teeb meem tshwm sim los ntawm tus kab mob Coronavirus (COVID-19) uas tsis tau muaj dua yav dhau los no, peb xav paub tseeb tias peb yeej qhia tej xov xwm tshiab txog tej kev cai rau nej txhua tus paub thiab teb tej lus nug nej muaj txog cov xwm txheej ntawm txoj kev ua hauj lwm thiab kev noj qab haus huv uas txuam nrog tus kab mob COVID-19. Raws li peb tau hais tag los, koj txoj kev noj qab haus huv thiab kev nyab xeeb yog qhov tseem ceeb rau peb tshaj plaws thiab peb xav kom koj nrog koom tes rau lub sij hawm no heev dua ntais yav dhau los.

Peb puav leej paub tias cov tsev neeg ntawm MGF cov neeg ua hauj lwm yeej tsis tawm tsam tau cov teeb meem cov nyom uas tshwm sim zus thiab cov kev ntxhov siab uas tshwm muaj tam sim ntawm sab nraum lub chaw ua hauj lwm. Thov kom koj paub tias peb hmov tshua txog tej txhua tus.Vim li ntawd, peb thiaj xav kom txhua tus tig pob ntseg los mloog cov xwm tshiab ntawm no, uas yog yuav muaj ob peb txoj hau kev rau koj rhais kauj ruam mus tom ntej.

Peb qhia tas los qhia dua txog qhov tseem ceeb ntawm cov ncauj lus no. Peb txoj kev ceeb toom Singlewire Alert System tsuas ua hauj lwm yog txhua leej txhua tus nrog koom tes thiab yog koj xav tau kev pab, thov nug kom tau kev pab. Peb yuav zoo siab hlo pab vim li ntawd thiaj muaj peb nyob rau ntawm no! Peb txoj kev ceeb toom no faj seeb qhia rau txhua tus txog cov lus ceeb toom thiab yuav pab kom peb lub chaw lag luam thiab cov tib neeg muaj kev nyab xeeb. Qhov no tsis yog tseem ceeb rau txoj kev tiv thaiv koj txoj kev noj qab haus huv xwb, nws tiv thaiv tau lwm cov neeg ib puag ncig koj thiab.

Txoj Kev Pab EAP – Peb paub tias lub sij hawm no nyuab heev rau txhua leej txhua tus thiab peb xav qhia kom koj nco txog peb Txoj Kev Pab Txhawb Neeg Ua Hau Lwm (Employee Assistance Program) – Neeg Ua Hauj Lwm Lub Neeg Tseem Ceeb (Guardian Worklife Matters). Koj mus cuag tau ib tug kws pab tswv yim txhawb pub dawb pab rau koj tus kheej thiab txhua tus neeg nyob hauv koj lub tsev raws cov kev nram no:

Chaw Xa Ntawv Email: eapcounselor@ibhcorp.com

Xov Tooj: 1-800-386-7055 Khoom Tham 24/7

Vas Sab:   ibhworklife.com (Lub Npe Siv: Matters Lo Lus Txuag Nkag: wlm70101)

Cov kev pab no pab tau txhua tus nyob hauv hauj lwm thiab tawm sab nraum hauj lwm txog cov teeb meem kev nyuab siab uas peb tau ntsib rau lub sij hawm no. Thov tsis txhob cia li tsis nco tu xyuas koj tus kheej lub hlwb, lub siab lub ntsws thiab lub cev ntag ntsug.

Peb txoj kev cog lus rau nej txhua tus yog qhia tej ncauj lus muaj rau nej kom txhua leej txhua tus nkag siab tib yam nkaus.Peb zoo siab xav hnov tej ncauj lus tswv yim/lus nug uas koj muaj nrog rau koj txoj kev hu ncaj qha cuag tau kuv ntawm (920) 254 – 6744. Txawm tias qhov xwm txheej kab mob COVID-19 no yuav hloov li ub li no txhua hnub los ib yam uas yuav tsis hloov kiag ces yog peb txoj kev cog siab ruaj rau nej txhua leej txhua tus. Peb txoj kev sib koom siab ua ke yuav pab peb peem dhau qhov no. Ua tsaug rau txhua leej txhua tus!

Hmov tshua,

MASTERS GALLERY FOODS, INC.

Tammy S. Flora

Lwm Thawj Tswj Chaw Lis Ntaub Ntawv Pab Neeg Ua Hauj Lwm