Tsib Hlis Ntuj tim 19, 2020

 

Rau Tag Nrho Maters Gallery Foods Cov Neeg Ua Hauj Lwm

Sau Txog: Coronavirus (COVID-19)

 

Kom ua raws li peb txoj kev ruaj siab txog kev qhia ncauj lus ntxiv thaum twg muaj, nram no yog cov lus nthuav qhia txog Cheeb Koog Sheboygan Lub Tswv Yim Rov Pib Dua Nyab Xeeb (Safe Restart Plan). Thaum Cheeb Koog Sheboygan ua raws lub tswv yim no zuj zus, peb cog lus yuav qhia cov ncauj lus tshiab rau koj.

 

 

Lus Nthuav Txog Cheeb Koog Sheboygan txoj kev “Rov Pib Dua Nyab Xeeb” (Safe Restart)

Cheeb Koob Sheboygan Fab Tswj Laj Mej Pej Xeem Kev Noj Qab Haus Huv (Division of Public Health) tau tsim muaj cov ntsiab lus coj qhia nram no uas teev txog Cheeb Koog lub tswv yim yuav rov qhib meej. Muaj cov chaw txuas mus nrhiav tau cov ntawv no ntawm no:

Cheeb Koog Sheboygan Cov Lus Pom Zoo ntawm Rov Pib Dua Nyab Xeeb (Safe Restart)

Cheeb Koog Sheboygan Nplooj Ntawv Qhia Tseeb Txog Rov Pib Dua Nyab Xeeb (Safe Restart)

 

Thaum peb pib muaj Theem Ib ntawm Cheeb Koog Sheboygan Lub Tswv Yim Rov Pib Dua Nyab Xeeb (Safe Restart), koj yuav nug tias–qhov no txhais tau li cas rau kuv? Lub tswv yim teev muaj cov lus pom zoo nram no rau lub zej zog neeg thaum lub caij qib rau theem no.

• Xyeej txoj kev mus rau cov chaw uas tsis muaj kev tswj kom nyab xeeb

• Xyaum ntxuav tes kom huv si

• Siv tshuaj xub npum thiab dej los yog tshuaj ntxuav tes ntxuav koj ob txhais tes, tshwj xeeb yog tom qab chwv cov khoom los yog chaw uas nquag chwv txog.

• Xyeej txoj kev chwv koj lub ntsej muag.

• Txham los yog hnoos rau hauv daim ntawv los yog hauv koj lub nqaws npab.

• Nquag tua tshuaj rau cov khoom thiab cov chaw npaum li tua tau.

• Xav zoo txog kev siv cov ntaub khwb ntsej muag thaum mus poo nrog laj mej pej xeem, thiab feem ntau yog thaum siv cov tsheb thauj neeg coob.

• Yog tias koj mob, nyob twj ywm hauv tsev- TSIS Txhob mus ua hauj lwm, kawm ntawv, los yog tej chaw muaj laj mej pej xeem thiab ua raws cov tswv yim ntawm koj tus kws kho mob.

• Paub mus nrhiav tau cov ncauj lus txog tus kab mob COVID-19 hauv zos.

• Paub cov kev cim qhia thiab cov kev mob tshwm sim tias yog tus kab mob COVID-19 thiab yuav ua li cas yog tias tsis pom muaj kev mob tshwm sim txawm yog muaj mob.

• Tsim kom muaj ib lub tswv yim rau lub tsev neeg nyab tsam muaj mob nyob rau hauv lub tsev neeg los yog kev cuam tshuam rau txoj kev ua lub ne-ej txhua hnub nrog tus kab mob COVID-19.

• Ua raws cov lus yuam laj mej pej xeem mus kho mob/nyob sib cais thaum twg muaj mob los yog thaum koj poo nrog ib tug neeg muaj tus kab mob COVID-19.

 

Daim duab no nthuav qhia cov lus pom zoo rau cov zej zog neeg thaum Theem Ib:

 

Nram no yog ib daim duab nthuav qhia txog cov lus pom zoo rau thaum tab tom lis Theem Ib:

 

Cheeb Koog Sheboygan Cov Lus Pom Zoo ntawm Rov Pib Dua Nyab Xeeb (Safe Restart)

Cheeb Koog Sheboygan yuav muab lub tswv yim nthuav piv tau cov kev ntsuas hauv daim ntawv.Qhov no yog tswj nyob rau ntawm Cheeb Koob Sheboygan Fab Tswj Laj Mej Pej Xeem Kev Noj Qab Haus Huv (Division of Public Health) qhov vas sab nrog rau lawv cov lus tshiab txhua hnub txog tus kab mob COVID-19. Qhov laj thawj ntawm daim duab no yog nthuav qhia txog tus kab mob COVID-19 ua puas li cas rau peb lub Cheeb Koog thiab Cheeb Koog lub peev xwm muab kev tu xyuas. Nws muaj ib lub ntsiab lus uas qhia cov xeeb ceem ntawm cov ntsuas muaj tus kab mob, kev muaj ntsuas kab mob, chaw pw kho hauv tuam tsev kho mob, kev muaj cov khoom tiv thaiv tus kheej PPE thiab kev taug qab txog kev mob zoo li cas. Cov kev ntsuas no yuav siv tam li cov kev qhia kom nres thiab mus thaum txav mus rau theem tom ntej hauv Cheeb Koog lub tswv yim. Ib theem twg yuav kav luv kawg nkaus yog 2 lub lim tiam.

 

Ntxiv mus, muab daim duab nram no ua kev qhia txog qhov teeb meem txuam nrog cov kev sib sau ua ke.

 

Tsis ntev los no tau muaj kev tsis paub tseeb txog Cheeb Koog Sheboygan Txoj Cai Tswj (Executive Order). Hmo no, Tsib Hlis Ntuj tim 19, 2020, Chairman Vernon Koch hauv Cheeb Koog Pab Thawj Tswj Hwm tau thov kom Cheeb Koog Pab Thawj Tswj Hwm ncua lub sij hawm kom ntev txog 60 hnub rau Cheeb Koog Qib Kev Kub Ceev. Ua lus nthuav qhia, qhov no ua tau cov nram no:

1. Qhia kom laj mej pej xeem ras paub tias peb tseem tab tom nyob nrog ib txoj kev mob kis thoob ntiaj teb.

2. Tso cai rau Neeg Lis Cheeb Koog Chaw Hauj Lwm kom tawm nyiaj txiag tsim nyog rau kev noj qab haus huv, kev nyab xeeb, kev tiv thaiv thiab kev noj qab nyob zoo ntawm lub zej zog (piv txwv, muas cov khoom tiv thaiv kub ceev).

3. Lees paub txog Cheeb Koog Pab Thawj Tswj Hwm txoj kev txhawb rau “Cheeb Koog Sheboygan Cov Lus Pom Zoo Ntawm Rov Pib Dua Nyab Xeeb.”

4. YOG thaum twg peb cia li muaj cov neeg mob COVID-19 coob heev thiab peb cov tuam tsev kho mob muaj neeg mob coob dhau heev lawm, lees paub txog Cheeb Koog Pab Thawj Tswj Hwm txoj kev txhawb rau peb Laj Mej Pej Xeem Kev Noj Qab Haus Huv hauv Cheeb Koog tus Kws Ceev Xwm uas coj raws li Tshooj 252 ntawm Wisconsin Cov Cai (Tshooj 252 yog hais txog cov kev yuam kom muaj kev sib cais thiab yuam mus kho mob rau cov poo raug los yog cov ntsuas pom muaj tus kab mob.)

 

Nws TSIS YOG ncua sij hawm ntxiv rau txoj kev Yuam Nyob Hauv Tsev Nyab Xeeb Tshaj, thiab nws TSIS yog teeb tsa tej kev yuam los yog lwm cov kev txwv txiav twg.

 

_____________________________________________________________

 

Tsib Hlis Ntuj tim 14, 2020

 

Rau Tag Nrho Maters Gallery Foods Cov Neeg Ua Hauj Lwm

Sau Txog: Kab Mob Coronavirus (COVID-19)

 

Ua tsaug rau tag nrho cov neeg ua hauj lwm hauv Masters Gallery Foods rau koj txoj kev tswm xeeb thiab kev txhawb thaum lub sij hawm peb lis txog tus kab mob COVID-19. Nram no yog qee cov lus qhia tshiab/cov kev hloov uas muaj feem xyuam rau Masters Gallery Foods thiab lub Xeev Wisconsin nyob rau qib twg tam sim no.

 

TSEV HAIS PLAUB QIB SIAB KEV TXIAV TXIM

Thaum lub Tsib Hlis Ntuj hnub tim 13, 2020, Wisconsin lub Tsev Hais Plaub Qib Siab (Supreme Court) tau txiav txim tias tus Hau Xeev Governer Ever Txoj Cai Yuam Nyob Hauv Tsev Nyab Xeeb Tshaj tsis raws kev cai lawm uas cia li rov qhib lub Xeev Wisconsin tam sim ntawd. Ib lub cheeb koog los yog nroog twg yeej tau kev ywj siab tsim muaj lawv txoj cai. Thaum koj txheeb txog koj cov kev txiav txim, faj seeb tias yam uas kheev ua tau nws yuav sib txawv ntawm lub zos, lub nroog, lub cheeb koog thiab ntawm tej ciaj ciam li ntawd.

*Faj seeb tias qhov no tsis xam txog cov tsev kawm ntawv K12, uas yuav kaw twj ywm mus txog xyoo kawm ntawv xaus.

Vim yog tag nrho cov kev tsis paub meej, peb thiaj xav qhia kom meej tias qhov ntawm no txhais li cas rau Masters Gallery Foods.

Yeej ntseeg lawm tias cov kev hloov no yuav muaj kho haum rau lub neej sab nraum chaw hauj lwm, tiam sis nws yuav tsis hloov MGF cov kev ceev tswj uas siv ua ib feem ntawm peb lub tswv yim tiv thaiv tus kab mob COVID-19.

Peb txoj kev ruaj siab tswj kom peb cov neeg ua hauj lwm noj qab haus yeej vam meej los txog txij no thiab PEB yuav tau ruaj siab ua raws peb lub tswv yim.

Txawm yog txoj cai yuam hloov lawm los tus kab mob tsis tau hloov. Nws tseem ceeb heev uas koj yuav tau txiav txim siab kom zoo, yuav tau xav txog txoj kev noj qab nyob zoo ntawm koj tus kheej thiab cov nyob ib puag ncig koj. Rov hais qhia rau cov neeg ua hauj lwm kom tsis txhob tuaj ua hauj lwm yog tias lawv, los yog cov neeg hauv lawv lub tsev muaj cov kev mob tshwm sim zoo li tus kab mob COVID-19.Cov neeg ua hauj lwm yuav tsum siv cov kev ceeb toom txog kev yuav tsis tuaj ua hauj lwm raws li yav tag los thiab ua raws cov txheej txheem kom tau kev tso cai rov tuaj ua hauj lwm.

Yog thaum twg ua tau, xyeej cov pab pawg neeg, cov tib neeg mob & cov xwm txheej uas yuav muaj feem rau koj tus kheej, koj lub tsev neeg thiab peb GMF Pab Neeg ntsib taus teeb meem.

 

Ua ib yam chiv keeb rau nram no yog cov kev coj zoo tshaj plaws los ntawm Xeev Wisconsin uas yuav tau coj txuas mus ntxiv:

 

Tu ib ce huv si mus ntxiv.

• Siv tshuaj xub npum thiab dej los yog tshuaj ntxuav tes ntxuav koj ob txhais tes, tshwj xeeb yog tom qab chwv cov khoom los yog chaw uas nquag chwv txog.

• Xyeej txoj kev chwv koj lub ntsej muag los yog lub khwb ntsej muag.

• Txham los yog hnoos rau hauv daim ntawv los yog hauv koj lub nqaws npab.

• Nquag tua tshuaj rau cov khoom thiab cov chaw npaum li tua tau.

• Xav zoo txog kev siv cov ntaub khwb ntsej muag thaum mus poo nrog laj mej pej xeem, thiab feem ntau yog thaum siv cov tsheb thauj neeg coob.

 

Cov neeg uas mob yuav tsum nyob twj hauv tsev.

• TSIS TXHOB mus ua hauj lwm, kawm ntawv los yog mus rau lwm qhov chaw muaj laj mej pej xeem.

• Hu thiab ua raws cov lus pom zoo ntawm koj tus kws kho mob.

 

KEV HLOOV NTAWM TXOJ KEV TAWM NCIG TXAWV XEEV

Vim yog txoj kev rov qhib Xeev Wisconsin, peb thiaj li tshem tawm txoj cai yuav tsum tau kev tso cai ua ntej thiaj tsav tsheb hla tau ciam teb Wisconsin. Tam sim no koj muaj cai tsav tsheb tsis tag muaj kev tso cai ua ntej thiab tawm mus ua hauj lwm tau rau hauv 48 lub xeev uas muaj kab mob kis tau.

Peb yeej tseem txwv kom muaj kev tso cai ua ntej rau cov hom kev mus los muaj neeg coob (dav hlau, tsheb npav, tsheb ciav hlau, thiab tej hom tsheb li ntawd) thiab ya dav hlau mus txawv teb chaws, rau tag nrho cov neeg ua hauj lwm los yog txhua tus uas nyob hauv tib lub tsev nrog tus neeg ua hauj lwm. Hu cuag tau Tammy Flora ntawm (920) 254-6744 txog kev tawm ncig txawv xeev thiab kev mus ua hauj lwm rov los txog.

 

KEV KHWB NTSEJ MUAG

Peb zoo siab heev rau txhua tus txoj kev txhawb peb txoj cai khwb ntsej muag tsis ntev los no. Cov ntaub khwb ntsej muag tsis yog tiv thaiv tau koj xwb, tiam sis tiv thaiv tau cov nyob ib puag ncig koj. Raws li tau hais, peb ntseeg tias cov neeg ua hauj lwm looj cov khwb ntsej muag coob dua ces txoj kev ceev peb qhov chaw hauj lwm kom nyab xeeb thiab huv si yuav vam meej dua.

Vim lub Xeev Wisoncin rov qhib thiab muaj neeg coob dua yuav poo raug tus kab mob COVID-19, yuav muaj feem uas ib tug neeg ua hauj lwm coj tau tuaj rau hauv peb lub chaw hauj lwm dua. Qhov no yuav ua rau txoj kev khwb ntsej muag tseem ceeb tshaj yav dhau los. Vim yog li no, txoj cai khwb ntsej muag yuav nyob twj ywm li qub kom txog thaum twg paub tias yuav ua li cas ntxiv.

Rov hais kom koj nco, txoj kev nkag siab txog txoj cai yooj yim tshaj plaws yog “Ze dua 6′ xib taws, npog koj lub ntsej muag.”

 

NTSUAS CEV KUB

Ntxiv rau lub koob yees duab ntsuas cev kub uas twb nruab rau sab nraum cov chav xauv khoom hauv Plymouth, tam sim no peb yuav nruab ib lub koob yees duab ntsuas cev kub rau hauv Oostburg. Lub koob yees duab no yuav muab nruab rau sab nraum cov chav xauv khoom hauv Oostburg thaum lub lim tiam ntawm Tsib Hlis Ntuj tim 25, 2020.

Masters Gallery Foods, lub xeev thiab cov kws muaj cai xyuas kev noj qab haus huv hauv zos, thiab Cov Chaw Tswj Xyuas Kab Mob (Centers for Disease Control (CDC)) yeej tau qhia rau cov neeg ua hauj lwm kom paub thiab kom ceeb toom qhia txog cov muaj ib ce kub txog 100.4 F los yog kub tshaj. Kev ua npaws kub ib ce yog ib yam ntawm ntau cov kev mob tshwm sim uas txuam nrog tus kab mob COVID-19.

Thaum twg ib tug neeg lub cev kub txog los yog siab dua 100.4 F, yuav thov kom lawv tawm ntawm lub chaw ua hauj lwm, hu rau Gallery Foods Tus Xov Tooj Ceeb Toom Kab Mob Thoob Ntiaj Teb tam sis thiab ib tug kws kho mob tshaj lij yuav rov ntsuas kom paub tseeb cev kub li cas ua ntej yuav rov qab mus ua hauj lwm.

 

LUS NTHUAV QHIA

Pab Neeg Lis Txog Kab Mob Kis Thoob Ntiaj Teb yuav rov xyuas thiab ntsuas cov kev hloov muaj tsis tu ncua nyob rau hauv lub Xeev Wisconsin thiab Cheeb Koog Sheboygan. Peb txoj kev cog lus rau koj yog yuav qhia rau koj paub txog tej kev hloov uas yuav muaj feem xyuam rau peb lub tswv yim tawm tsam kab mob kis thoob ntiaj teb. Peb yuav ua txhua yam li ua tau mus ntxiv kom tiv thaiv tau tus kab mob COVID-19 ntawm peb cov neeg ua hauj lwm thiab ntawm txoj kev nkag tuaj rau hauv peb lub chaw hauj lwm. Peb thawj lub hom phiaj yeej tseem yog txoj kev noj qab haus huv thiab kev nyab xeeb ntawm peb cov neeg ua hauj lwm.

 

NCAUJ LIS SIB CUAG NROG PAB NEEG LIS TXOG KAB MOB KIS THOOB NTIAJ TEB

Yog tias koj mus lus nug thov tso siab mus cuag ib tug tswv cuab ntawm Pab Neeg Lis Txog Kab Mob Kis Thoob Ntiaj Teb los yog sau ntawv email mus rau Pab Neeg Lis Txog Kab Mob Kis Thoob Ntiaj Teb.

Tammy Flora, (920) 893-8431 ext. 420 | tflora@mastersgalleryfoods.com

Vic Grimm, (920) 893-8431 ext. 444 | vic.grimm@mastersgalleryfoods.com

Jodi Hermann, (920) 893-8431 ext. 447 | jhermann@mastersgalleryfoods.com

Corrina Molinaro, (920) 893-8431 ext. 424 | cmolinaro@mastersgalleryfoods.com

Andy Pfister, (920) 893-8431 ext. 270 | apfister@mastersgalleryfoods.com

Paul Rutledge, (920) 893-8431 ext. 429 | prutledge@mastersgalleryfoods.com

Sandy Toney, (920) 893-8431 ext. 440 | stoney@mastersgalleryfoods.com

Tus Xov Tooj Ceeb Toom Kab Mob Thoob Ntiaj Teb, (920) 400-1800

Tus Xov Tooj Ceeb Toom Kev Tawm Ncig Txawv Xeev, (920) 254-6744

 

_____________________________________________________________

 

Txoj Cai Khwb Ntsej Muag Ib Ntus Thaum Kab Mob Kis Thoob Ntiaj Teb

 

Qhov laj thawj

Qhov laj thawj ntawm txoj kev pab no yog tswj kom peb cov neeg ua hauj lwm muaj txoj kev nyab xeeb thaum lub caij muaj tus kab mob kis thoob ntiaj teb COVID-19.  Txoj kev pab no yuav tsim muaj cov kev cai looj cov khwb ntsej muab kom ua raws tag nrho Chaw Tswj Xyuas Kab Mob (Center of Disease Control) thiab Tuam Tsev Pab Pej Xeem Kev Noj Qab Haus Huv (Public Health Department ) cov kev pom zoo. 

 

Qhov Ntsuas Nrim

Qhov ntsuas nrim ntawm txoj kev pab no muaj feem xyuam rau txhua tus neeg ua hauj lwm los yog yuav tuaj nkag rau hauv Masters Gallery Foods, Inc. Qhov suav tag nrho Masters Gallery Foods, Inc. cov neeg ua hauj lwm, cov neeg tuaj xyuas, cov lag luam ua hauj lwm ua ke thiab cov lag luam muaj kev sib cog lus ua hauj lwm ua ke.Nws tseem ceeb heev rau txhua tus kom looj lub khwb ntsej muag thiaj raws li cov kev cai nram no kom tswj tau txhua tus txoj kev nyab xeeb.

Tag nrho cov neeg ua hauj lwm yuav tsum looj lub khwb ntsej muag thaum nyob rau hauv lub chaw hauj lwm.  Cov neeg khiav dej num thiab lis ntaub ntawv hauv lub chaw (plant) tsis tag yuav looj lub khwb ntsej muag thaum tswj kom muaj nyob sib nrug deb dua tshaj 6′ xib taws. 

 

Cov Txheej Txheem

 

Cov hom khwb ntsej muag uas yuav siv tau: 

• Cov ntaub khwb ntsej muag uas rov siv tau thiab ntxhua tau

• Cov ntaub thaiv caj pas/ntaub Bandana

• Cov khwb ntsej muag uas siv tag pov tseg

 

Cov ntsiab lus tseem ceeb yuav txo tsawg tau qhov teeb meem kab mob kis thoob ntiaj teb:

• Pib hnub ua hauj lwm kom huv si nrog lub khwb ntsej muag (hom ntxhua/zawv los yog pov tseg tau).

• Cov khwb ntsej muag yuav tsum npog zoo lub qhov ncauj thiab qhov ntswg.

• Cov khwb ntsej muag YUAV TSIS hloov tau lub ntsiab ntawm txoj kev ntxuav tes, kev chwv ntsej muag thiab kev nyob sib nrug deb 6′ xib taws ntawm lwm cov neeg thaum twg nrug tau.

• Thaum twg kov lub khwb ntsej muag tag yuav tsum nquag ntxuav tes los yog siv tshuaj ntxuav tes thoob plaws thiab huv si.

• Yuav tsum xav tias koj lub khwb ntsej muag paug kab mob tas li thiaj li tu xyuas nws zoo thiab tsim nyog.

 

Lwm cov ntsiab lus tseem ceeb:

• Yuav tsum looj cov khwb ntsej muag thaum tuaj txog mus rau thaum tawm ntawm lub chaw hauj lwm.

• Yuav tsum muab cov khwb ntsej muag siv tag pov tseg coj mus pov tseg tawm ntawm lub chaw lag luam kom tiv thaiv tau txoj kev kis paug kab mob.

• Thaum twg cov khwb ntsej muag lo phem los yog tsis zoo siv lawm, yuav tsum hloov siv lub khwb ntsej muag tshiab.Muab cov khwb ntsej muag uas lo phem los yog tsis zoo siv ua tib zoo pov tseg tau ntawm lub lag luam.

• Yuav tsum looj cov khwb ntsej muag siv tag pov tseg tau kom sab muaj kob tuaj sab nraud.

• Cov khwb ntsej muag siv tag pov tseg tau yog tsim los siv txhua hnub los yog rau kev siv thaum twg tsis nco qab nqa los yog lub khwb ntsej muag tsis zoo siv lawm.

• Yuav tau muab lub khwb ntsej muag ntim rau ib lub hnab kaw tau los yog hauv hnab ris hnab tshos txhua lub sij hawm thaum twg tsis siv nws.  Yuav muaj cov hnab kaw tau nyob ze ntawm cov qhov rooj ntawm lub chaw hauj lwm uas muaj cov khwb ntsej muag siv tag pov tseg tau.

• Yuav tsum tsis txhob siv tib lub hnab kaw tau ntev tshaj ib hnub.

• Yog ib tug neeg ua hauj lwm yuav tau kho los yog hle nws lub khwb ntsej muag (xws li mus haus dej los yog tshuab ntswg), tus neeg ua hauj lwm yuav tsum ntxuav tes los yog siv tshuaj ntxuav tes tam sis thiab ua raws GMP cov kauj ruam kom zoo ua ntej yuav rov qab mus ua hauj lwm.

• Kev looj lub khwb ntsej muag yuav hloov tsis tau txoj kev txwv kom looj lub ntxaij npog fwj txwv los yog lub ntxaij khwb plaub hau.Yuav tsum looj lub ntxaij npog fwj txwv los yog lub ntxaij khwb plaub hau tuaj tshooj saum toj lub khwb ntsej muag.

 

Cov kev tsis looj thiab kev tshem tawm lub khwb ntsej muag:

• Thaum noj zaub mov los yog haus dej

• Thaum tshuab ntswg

• Thaum mus siv cov chav dej

• Thaum txoj hauj lwm txuam muaj kev sim noj cov cheese (tshij)

• Thaum nyob ib leeg hauv nws lub chaw lis ntaub ntawv los yog nyob ib leeg ntawm nws qhov chaw ua hauj lwm

• Kom so iav plooj

• Kom lam cua kom laj thaum sov heev (raws li tsim nyog)

• Kom sib tham tau nrog lwm tus neeg ua hauj lwm uas muaj kev nyob sib nrug deb tau (deb tshaj 6 xib taws)

• Thaum yuav xoo txheeb ntsej muag nkag mus rau chaw hauj lwm los yog mus rau cov chav ua hauj lwm

 

Cov kev daws teeb meem ntawm iav tiv thaiv qhov muag plooj:

• Sim looj lwm lub khwb ntsej muag thiab xyuas kom yeej npog zoo ncig lub qhov ntswg.  Yog koj lub khwb ntsej muag muaj lub lim cua, kho npog puag ncig lub taub ntswg kom zoo.

• Siv cov tshuaj tiv thaiv kev plooj kom txo tsawg tau txoj kev plooj cov iav qhov muag (muaj nyob rau hauv cov chaw xauv khoom thiab ntawm cov khwb ntsej muag siv tag pov tseg tau).

• Siv cov iav tiv thaiv qhov muag uas tsis plooj taus.  Mus ntsib tus Tswj Xyuas Neeg Ua Hauj Lwm los yog Tus Thawj Tswj Kev Nyab Xeeb kom tau ib lub tshiab.

• Muab daim thaiv ntsej muag hloov cov iav tiv thaiv qhov muag tshwj tsis yog ua yam hauj lwm yuav siv qhov muag pom siab heev xws li Maintenance (Tswj Xyuas Hauj Lwm), Warehouse (Ntim Thau Khoom), Sanitation (Tu Ntxuav Huv Si), hloov cov xov hlau los yog cov hauj lwm uas yuav tsum tau saib rov saud.Muaj cov thaiv ntsej muag nyob ntawm tus Tswj Thawj Tswj Kev Nyab Xeeb los yog Tus Xyuas Neeg Ua Hauj Lwm.Qhov no yuav tsis tshem tawm txoj kev yuav tau looj lub khwb ntsej muag.

• Cov neeg ua hauj lwm uas muaj iav qhov muag txiav yuav tau kev tso cai tshem tawm cov thaiv nyob rau ob sab kom txo tsawg iav plooj.

• Tsuas kheev muaj txoj kev siv cov thaiv ntsej muag los hloov cov iav tiv thaiv qhov muag los yog txoj kev tshem tawm cov thaiv ob sab ntawm cov iav qhov muag mus ib ntus thaum muaj kab mob kis thoob ntiaj teb.

 

Xav txhawb kom cov neeg tuaj xyuas, cov lag luam ua hauj lwm ua ke thiab cov lag luam muaj kev sib cog lus ua hauj lwm ua ke nqa lawv cov khwb ntsej muag tuaj siv hauv Masters Gallery Foods.  Tiam sis yog tias nqa tsis tau, yuav muab cov khwb ntsej muag siv tag pov tseg rau siv nyob hauv lub chaw hauj lwm.

Lub lag luam zwm muaj txoj cai tsis kheev siv qee hom khwb ntsej muag yog tias lawv pom tias nws tsis xaws zoo tsim nyog los yog cov khoom ntaub tsis zoo tsim nyog.

Cov neeg ua hauj lwm uas muaj tej kev mob uas yuav khwb tsis tau ntsej muag yuav tau mus cuag Chaw Lis Ntaub Ntawv Pab Neeg Ua Hauj Lwm (Human Resouces) kom muab tau lwm cov kev pab.

Txoj cai no muaj kev pom zoo thiab saws siv tau, pib txij thaum lub Tsib Hlis Hnub tim 11, 2020, nws yuav muaj hloov, raws li Masters Gallery Foods siab xav uas tsis tag yuav faj seeb qhia.

 

_____________________________________________________________

 

Tsib Hlis 7, 2020

Rau Tag Nrho Maters Gallery Foods Cov Neeg Ua Hauj Lwm

Sau Txog: Kab Mob Coronavirus (COVID-19)

 

Vim qhov xwm txheej ntawm tus kab mob COVID-19 loj zuj zus, peb yuav tau sib txuas lus ncaj qha nrog lub xeev thiab lub zos cov kws ceev xwm kev noj qab haus huv ntawm pej xeem huab hwm, saib ntsoov cov kev cob qhia thiab kev txib los ntawm lub Chaw Tswj Xyuas Kab Mob (Center of Disease Control (CDC)), thiab sib tham txog cov kev cai coj zoo tshaj plaws nrog cov lag luam tsim ua khoom hauv zos. Txawm tias peb yog ib lub “Lag Luam Tseem Ceeb” los peb tsis yog cov kws tshaj lij paub txog kab mob kev nkeeg los sis yog cov teeb muaj cov kev cob qhia. Tiam sis, peb muaj tes luag num yuav muab cov kev cob qhia coj mus siv vim lawv yog tsim muaj los ntawm cov neeg txib coj kev noj qab haus huv ntawm laj mej pej xeem thiab/los yog cov kev coj zoo tshaj plaws ntawm cov lag luam.

Vim muaj txoj kev nyab xeeb thiab kev noj qab haus huv ua peb lub hom phiaj ntawm peb txoj kev ua hauj, nram no thov xyuas cov lus tshiab qhia txog kev kab mob kis thoob ntiaj teb.

 

COV KHWB NTSEJ MUAG

Peb paub tias nej qee tus yeej txaus siab looj cov khwb ntsej muag hnub no thiab peb tsuas xav hais tias, “Ua Koj Tsaug” rau txoj kev tiv thaiv koj tus kheej, cov neeg koj hlub thiab cov neeg koj ua hauj lwm nrog.

Koj yuav pom tias muaj txoj kev yuam kom looj cov khwb ntsej muag ntau zuj zus ntxiv nyob rau hauv cov khw xws li Menards thiab Costco, thiab lwm cov lag luam xws li Kohler Co., Old Wisconsin thiab Baker Cheese. Kws Kho Mob Rai, M.D., Hau Tswv thiab CEO hauv Prevea Health, lub Chaw Tswj Xyuas Kab Mob (Center of Disease Control (CDC)) thiab peb cov kws ceev laj mej pej xeem kev noj qab haus huv yuav txhawb kom looj cov khwb ntsej muag kom tiv thaiv tau txoj kev kis tus kab mob COVID-19.

Txawm tias yeej muaj cov kev tswj xyuas kom muaj kev nyab xeeb nyob chaw lawm thiab peb cov neeg ua hauj lwm yeej noj qab haus huv, uas peb zoo siab tshaj plaws lawm los yeej tsim nyog kom muaj cov kauj ruam ntxiv los mus txo tsawg txoj kev kis mob rau hauv lub zej zog neeg, feem ntau yog cov neeg uas tsis pom muaj kev mob tshwm sim thiab lawv tsis paub tias lawv yeej kis tus kab mob COVID-19 rau cov neeg lawv ua hauj lwm nrog.

Pib txij li lub Tsib Hlis Ntuj tim 11, 2020, Masters Gallery Foods yuav txwv kom tag nrho cov neeg ua hauj lwm hauv lub Plant thiab Chaw Khiav Dej Num ntawm lub Plant yuav tsum looj cov khwb ntsej muag uas npog tau lub qhov ncauj thiab qhov ntswg zoo. Yuav muaj txoj kev txwv no mus kom txog thaum twg paub tias yuav ua li cas ntxiv.

Thov kom paub tias peb tsis yog cia li lam muaj txoj kev txiav txim no. Peb yeej nkag siab zoo tias nej qee tus yuav txais tos txoj kev txiav txim no thiab muaj cov yuav tsis txais tos; tiam sis peb xav tias nws tsim nyog yuav tsum tau muaj ib txheej kev pab tiv thaiv ntxiv rau txoj kev noj qab haus huv thiab kev nyab xeeb ntawm peb cov neeg ua hauj lwm kom peb ua tau cov khoom noj khoom haus tseem ceeb mus ntxiv rau lub teb chaws.

Peb thov kom koj npaj ua ntej rau txoj kev hloov yuav los tom ntej no. Raws li sib tham tag los, cov neeg ua hauj lwm yuav xaiv looj lub khwb ntsej muag, ntaub thaiv caj pas los yog ntaub kauv caj dab, los yog xaiv ib lub uas Masters Gallery Foods xuas tes ua. Peb puav leej muaj cov khwb ntsej muag uas siv ib zaug pov tseg, tsis yog zoo rau fab kab mob kev nkeeg los ntawm peb cov lag luam tsim ua uas yuav muaj rau tag nrho cov neeg ua hauj lwm siv thaum lub Tsib Hlis Ntuj tim 11, 2020.

Tab tom npaj Txoj Cai Khwb Ntsej Muag Ib Ntus Thaum Kab Mob Kis Thoob Ntiaj Teb (Pandemic Face Covering Policy) los muab kev cob qhia txhawb ntxiv thiab lus teb rau ntau cov lus nug uas koj muaj, xws li: cov kev txhawj xeeb txog iav thaiv qhov muag plooj, kev haum, kev xis nyob, kev ntshai chaw ti thiab cov kev xav tau txuam nrog txoj kev looj lub khwb ntsej muab. Cov hnub yuav los tom ntej no yuav muaj qhov no.

 

NTSUAS CEV KUB

Masters Gallery Foods, lub xeev thiab lub zos cov kws muaj cai, thiab Cov Chaw Tswj Xyuas Kab Mob (Centers for Disease Control (CDC)) yeej tau qhia rau cov neeg ua hauj lwm kom paub thiab kom ceeb toom qhia txog cov muaj ib ce kub tshaj 100.4 F. Txoj kev kub ua npaws yog ib yam cim qhia los yog kev mob tshwm sim ntawm ntau ntau yam uas txuam rau tus kab mob COVID-19.

Ob peb hnub yuav los tom ntej no, Masters Gallery Foods yuav sim ib lub koob yees duab ntsuas cev kub nyob rau Plymouth ntawm lub plag tsev nyob nruab nrab cov chav xauv khoom.  Lub koob yees duab no yuav qhia tau lub cev kub li cas yam nyob deb tsim nyog thiab yuav tsis chwv neeg. Masters Gallery Foods yuav muas ib lub koob yees duab ntxiv mus nruab rau hauv lub tsev ntawm Oostburg yog tias ntsuas tau zoo li siab xav.

Thaum twg ib tug neeg lub cev kub txog los yog siab dua 100.4 F, yuav thov kom lawv tawm ntawm lub chaw ua hauj lwm, hu mus rau Gallery Foods Tus Xov Tooj Ceeb Toom Kab Mob Thoob Ntiaj Teb thiab ib tug kws kho mob tshaj lij yuav rov ntsuas kom paub tseeb cev kub li cas ua ntej yuav rov qab mus ua hauj lwm tau.

 

CDC COV KEV MOB TSHWM SIM TSHIAB RAU TUS KAB MOB COVID-19

Tsis ntev los no, CDC qhia cov kev mob tshwm sim tshiab ntawm tus kab mob COVID-19. Vim yog cov kev hloov, peb yuav kho peb cov paib rhais kom muaj cov kev mob tshwm sim nram no ua cov qhia kom paub tsis kheev neeg nkag rau hauv peb cov chaw ua hauj lwm. Cov kev mob tshwm sim ntawm tus kab mob COVID-19 yog:

• Kub ua npaws

• Hnoos

• Ua pa tsis nto

• Mob taub hau

• Ua daus no

• Mob nqaij leeg

• Qhov Ncauj Tsuag los yog Tsis Hnov Tsw Tshiab

• Zawv plab

• Mob qa

• Cov kev mob tshwm sim zoo li khaub thuas Flu (uas feem ntau yog cov muaj saum no)

 

NCAUJ LIS SIB CUAG NROG PAB NEEG LIS TXOG KAB MOB KIS THOOB NTIAJ TEB

Yog tias koj mus lus nug thov tso siab mus cuag ib tug tswv cuab ntawm Pab Neeg Lis Txog Kab Mob Kis Thoob Ntiaj Teb los yog sau ntawv email mus Pab Neeg Lis Txog Kab Mob Kis Thoob Ntiaj Teb qhov chaw sau ntawv email.

Cov Tswv Cuab Ntawm Pab Neeg Lis Txog Kab Mob Kis Thoob Ntiaj Teb yog:

Tammy Flora, (920) 893-8431 ext. 420 / tflora@mastersgalleryfoods.com

Vic Grimm, (920) 893-8431 ext. 444 / vic.grimm@mastersgalleryfoods.com

Jodi Hermann, (920) 893-8431 ext. 447 / jhermann@mastersgalleryfoods.com

Corrina Molinaro, (920) 893-8431 ext. 424 / cmolinaro@mastersgalleryfoods.com

Andy Pfister, (920) 893-8431 ext. 270 / apfister@mastersgalleryfoods.com

Paul Rutledge, (920) 893-8431 ext. 429 / prutledge@mastersgalleryfoods.com

Sandy Toney, (920) 893-8431 ext. 440 / stoney@mastersgalleryfoods.com

 

_____________________________________________________________

 

Plaub Hlis Ntuj tim 20, 2020

 

Rau Tag Nrho Maters Gallery Foods Cov Neeg Ua Hauj Lwm

Sau Txog: Coronavirus (COVID-19)

 

Vim tus Hau Xeev Evers ncua ntxiv lub caij nyoog rau txoj kev yuam “Nyob Hauv Tsev Nyab Xeeb Tshaj”, peb yuav ncua ntxiv lub sij hawm zam rau kev ceeb toom txog kev muaj mob mus kom txog lub Tsib Hlis Ntuj Hnub tim 26, 2020.

Yuav teev muaj hnub tshiab no nrog hauv txoj kev ceeb toom no thiab muaj lwm cov ncauj lus ntxiv txog kev tu xyuas koj tus kheej thiab cov neeg koj hlub.

 

KEV MUAJ MOB/KEV CEEB TOOM

 

KEV NCUA NTXIV LUB SIJ HAWM ZAM:

Yog tias koj los sis ib tug neeg hauv koj lub tsev neeg muaj cov kev mob tshwm sim (mob qa, hnoos, ua npaws kub ib ce tshaj 100.4 ⁰F, zawv plab khaub thuas flu los yog cov kev mob tshwm sim zoo li tau no), tsis txhob mus ua hauj lwm thiab ua raws cov txheej txheem kev hu rau hauj lwm nram no. Yuav tsis yuam koj siv cov sij hawm/cov teev uas tsis them nyiaj rau thaum cov hnub tsis ua hauj lwm vim xwm txheej ntawm ntiag tug uas muaj feem xyuam mus txog thaum lub Tsib Hlis Ntuj Tim 26, 2020. 

Peb qhia tag los qhia dua txog qhov no tseem ceeb npaum li cas. Yog tias koj tuaj ua hauj lwm thaum koj muaj mob, nws yuav tsim teeb meem rau lwm cov neeg thiab lub lag luam tag nrho. Vim tus kab mob COVID-19 kis mob yooj yim heev, qhov no tseem ceeb kawg nkaus! 

Yog tias koj tau mus poo chwv txog ib tug neeg uas ntsuas pom tseeb tias yeej muaj tus kab mob COVID-19 los yog ib tug neeg uas yeej tau yuam cais nws mus kho tus mob lawm, hu tam sis rau Gallery Foods Tus Xov Tooj Ceeb Toom Kab Mob Thoob Ntiaj Teb ntawm.

Yog tias koj ua tsis tau hauj lwm vim tsev kawm ntawv, chaw zov me nyuam los yog chaw zov neeg laus raug kaw lawm: Koj yuav tsum siv cov txheej txheem kev hu rau hauj lwm.Koj siv tau cov sij hawm tau nyiaj them rau thaum mus ncig ua si lom zem (vacation) los yog lwm cov txiaj ntsim uas tau nyiaj them los mus txhawm rau koj qhov nyiaj hli. Yuav tsis yuam koj siv cov sij hawm/cov teev uas tsis them nyiaj rau thaum cov hnub tsis ua hauj lwm vim xwm txheej ntawm ntiag tug uas muaj feem xyuam mus txog thaum lub Tsib Hlis Ntuj Tim 26, 2020

Yog tias koj yog ib tug ntawm pawg neeg muaj feem mob taus, koj yeej muaj ib tug kab mob lawm los yog ib tug hauv lub tsev neeg muaj ib tug mob, los yog koj tsis xis siab los yog tsis nyob nyab xeeb rau txoj kev ua hauj lwm, hu rau lub Chaw Lis Ntaub Ntawv Pab Neeg Ua Hauj Lwm (Human Resources) kom sib tham txog kev siv cov sij hawm uas tsis them nyiaj rau thaum tsis ua hauj lwm vim muaj xwm txheej ntawm ntiag tug, Kev Tawm Hauj Lwm Ib Ntus Tsis Tau Nyiaj Them (Leave of Absence (LOA)), los yog lwm cov kev taug uas muaj.

Yog tias koj tsis muaj cov kev mob tshwm sim thiab tsis tau mus poo raug, nws tseem ceeb heev uas koj rov tuaj ua hauj lwm li teem tseg.

 

COJ TUS YAM NTXWV UA SIAB KHOV KHO, YEEJ UA TAU TXHUA YAM

 

Tu xyuas koj tus kheej thiab cov neeg hauv koj lub tsev.

Peb nyob rau cov caij nyoog tsis npaj txog thiab raws li peb tau hais tag los, yeej tsis muaj leej twg yuav npaj kom muaj qhov xwm txheej no. Raws li hais no ces peb paub tias lub neej no yeej muaj cov kev cov nyom thiab kev txhawj xeeb tshiab rau koj thiab koj lub tsev neeg.

Cov nram no yog ib cov chaw muab kev pab uas rub ua ke los ntawm Cheeb Koog Sheboygan lub koom haum United Way uas yuav pab tau rau peb cov neeg ua hauj lwm kom paub lug cov hau kev tshiab no thiab kom cov neeg koj hlub muaj txoj kev nyab xeeb thiab noj qab nyob zoo.

Txuas mus rau daim PDF ntawm no

Thov kom paub tias peb sawv daws yeej nkag siab zoo tias qhov xwm txheej tsis paub tog twg tseeb no yeej tsim muaj kev ntxhov siab, kev txhawj thiab kev nyuab siab. Txawm yog tias muaj txoj kev ncua lub sij hawm yuam Nyob Hauv Tsev Nyab Xeeb Tshaj los peb xav txhawb kom koj muab sij hawm pub rau koj tus kheej, nyeem ib phau ntawv, pw tsaug zog ib pliag, tu qab vag tsib taug, cub ib lub ncuav qab zig, tawm taug kev, qoj ib ce, hu ib tug phooj ywg, coj koj tus dev mus khiav taug kev, sib tham lom zem saum huab nrog cov phooj ywg – tej uas koj yeej tseem UA TAU muaj ntau tsis txawj tag.

Nyob Ua Siab Ruaj thiab Noj Qab Haus Huv! Koom siab ua ke peb yeej yuav peem dhau qhov no.

 

_____________________________________________________________

 

 

Plaub Hlis Hnub tim 4

 

Rau Tag Nrho Maters Gallery Foods Cov Neeg Ua Hauj Lwm

Sau Txog: Coronavirus (COVID-19

 

Raws li tus kab mob COVID-19 rhais los mus, peb yuav muaj kev sib txuas lus mus ntxiv kom koj paub tseeb txog koj tes dej num pab tswj qhov chaw ua hauj lwm kom muaj txoj kev nyab xeeb. Tib neeg txoj kev nyab xeeb yog peb lub hom phiaj ib txhis. Nram no koj yuav pom cov xov xwm tshiab txog tus kab mob kis thoob ntiaj teb uas hloov zuj zus no.

Raws li hais tag los, yog tias ib tug neeg hauv peb lub chaw hauj lwm uas ntsuas pom muaj tus kab mob COVID-19, peb yuav ua hauj lwm nrog Cheeb Koog Sheboygan Fab Tswj Laj Mej Pej Xeem Kev Noj Qab Haus Huv (Sheboygan County Division of Public Health) faj seeb qhia rau tag nro cov neeg ua hauj lwm uas muaj feem xyuam kom sai npaum li peb ras paub txog kiag. Txhua tus neeg ua hauj lwm uas raug ntsuas, tus neeg hauv nws lub tsev raug ntsuas los yog tau lus faj seeb qhia tias ntsuas pom ib tug twg no muaj tus kab mob lawm yuav tau qhia cov kev ntsuas pom ntawd tam sis rau Masters Gallery Foods paub.

 

NYOB HAUV TSEV NYAB XEEB TSHAJ

 

Yog tias peb txhua tus yeej coj raws “Nyob Hauv Tsev Nyab Xeeb Tshaj,” nws yuav siv sij hawm li ob peb lub lim tiam ua ntej pab yuav pib pom tej kev ntsuas tshwm sim. Vim yog lub sij hawm ncua ntawm txoj kev kis tau tus kab mob, cov kev mob pib tshwm sim, kev ntsuas thiab kev ntsuas pom. Yog li, cov neeg uas koj pom mob hnub no thiab ze yav tom ntej no yog cov neeg uas kis tau tus me mob UA NTEJ peb pib cov raws “Nyob Hauv Tsev Nyab Xeeb Tshaj.” Yog li, thov tsis txhob poob siab; peb yuav tau mob siab thiab koom siab ua txhua yam uas peb ua tau kom cheem txoj kev sib kis tus kab mob COVID-19. Ceev kom peb cov chaw kho mob tsis txhob ntxhov heev es lawv thiaj li tu xyuas tau peb thaum lub caij muaj txoj kev kub ntxhov no yog qhov tseem ceeb thib ib ntawm peb txhua tus.

Nws tseem ceeb yuav tau paub tias “Nyob Hauv Tsev Nyab Xeeb Tshaj” tsis yog txhais tias:

•  Koom cov kev lom zem, sib koom ua pab pawg ua ke los yog ua tej yam nrog lwm cov neeg sab nraum koj lub tsev, tshwj tsis yog koom saum huab cua.

•  Teem caij ua ke, ua si cov board game los yog nrog lwm cov neeg sab nraum koj lub tsev, tshwj tsis yog ua saum huab cua.

•  Mus xyuas koj niam koj txiv, tsev neeg los yog cov phooj ywg sab nraum koj lub tsev, tshwj tsis yog xyuas saum huab cua.

•  Tawm ntawm koj lub tsev mus ua lwm yam dua li yog mus taug kev, mus tauv pem lam huab cua, mus ua hauj lwm, mus khw muas khoom noj khoom haus los yog mus nqa tshuaj.Tsuas ua tau cov no nrog cov neeg hauv koj lub tsev nkaus xwb.

Txawm tias koj nyob ua ke tsis tau hauv tib chav nrog cov neeg txhawb koj zog siab los koj yeej tseem hu sib tham los yog hu sib xyuas tau hauv xov tooj kom sib tham pem tau. Yog peb sawv daws nyias ua nyias tes dej num, “Nyob Hauv Tsev Nyab Xeeb Tshaj,” peb yeej yuav peem dhau qhov no.

Tsis yog koj tib leej. Peb sawv daws koom siab ua ke.

 

KEV MUAJ MOB/KEV CEEB TOOM

 

KEV NCUA NTXIV LUB SIJ HAWM ZAM:

 

Yog tias koj los sis ib tug neeg hauv koj lub tsev neeg muaj cov kev mob tshwm sim (mob qa, hnoos, ua npaws kub ib ce tshaj 100.4 ⁰F, zawv plab khaub thuas flu los yog cov kev mob tshwm sim zoo li tau no), tsis txhob mus ua hauj lwm thiab ua raws cov txheej txheem kev hu rau hauj lwm nram no. Yuav tsis yuam koj siv cov sij hawm/cov teev uas tsis them nyiaj rau thaum cov hnub tsis ua hauj lwm vim xwm txheej ntawm ntiag tug uas muaj feem xyuam mus txog thaum lub Plaub Hlis Ntuj Tim 30, 2020.

Peb qhia tag los qhia dua txog qhov no tseem ceeb npaum li cas. Yog tias koj tuaj ua hauj lwm thaum koj muaj mob, nws yuav tsim teeb meem rau lwm cov neeg thiab lub lag luam tag nrho. Vim tus kab mob COVID-19 kis mob yooj yim heev, qhov no tseem ceeb kawg nkaus!

Yog tias koj tau mus poo chwv txog ib tug neeg uas ntsuas pom tseeb tias yeej muaj tus kab mob COVID-19 los yog ib tug neeg uas yeej tau yuam cais nws mus kho tus mob lawm, hu tam sis rau Gallery Foods Tus Xov Tooj Ceeb Toom Kab Mob Thoob Ntiaj Teb ntawm (920) 400-1800.   .

Yog tias koj ua tsis tau hauj lwm vim tsev kawm ntawv, chaw zov me nyuam los yog chaw zov neeg laus raug kaw lawm: Koj yuav tsum siv cov txheej txheem kev hu rau hauj lwm. Koj siv tau cov sij hawm tau nyiaj them rau thaum mus ncig ua si lom zem (vacation) los yog lwm cov txiaj ntsim uas tau nyiaj them los mus txhawm rau koj qhov nyiaj hli. Yuav tsis yuam koj siv cov sij hawm/cov teev uas tsis them nyiaj rau thaum cov hnub tsis ua hauj lwm vim xwm txheej ntawm ntiag tug uas muaj feem xyuam mus txog thaum lub Plaub Hlis Ntuj Tim 30, 2020.

Yog tias koj yog ib tug ntawm pawg neeg muaj feem mob taus, koj yeej muaj ib tug kab mob lawm los yog ib tug hauv lub tsev neeg muaj ib tug mob, los yog koj tsis xis siab los yog tsis nyob nyab xeeb rau txoj kev ua hauj lwm, hu rau lub Chaw Lis Ntaub Ntawv Pab Neeg Ua Hauj Lwm (Human Resources) kom sib tham txog kev siv cov sij hawm uas tsis them nyiaj rau thaum tsis ua hauj lwm vim muaj xwm txheej ntawm ntiag tug, Kev Tawm Hauj Lwm Ib Ntus Tsis Tau Nyiaj Them (Leave of Absence (LOA)), los yog lwm cov kev taug uas muaj.

Yog tias koj tsis muaj cov kev mob tshwm sim thiab tsis tau mus poo raug, nws tseem ceeb heev uas koj rov tuaj ua hauj lwm li teem tseg.

 

COV KEV THEM NYIAJ TXUAS MUS NTXIV—TXOJ CAI TSIS KAM PAB THEM

 

Vim ntsuas pom muaj cov mob COVID-19 coob zuj zus ntawm peb cheeb tsam thiaj li ceeb toom cov muaj mob coob zus no tam tias yog “Zej Zog Sib Kis”. Masters Gallery Foods muaj txoj cai tsis kam them rau ib tug neeg ua hauj lwm uas ua txhaum MGF txoj cai yuam cais tus kheej “Nyob Hauv Tsev Nyab Xeeb Tshaj”. Rau peb lub lag luam thiab txoj kev nyab xeeb ntawm peb cov neeg ua hauj lwm ua ke, THOV mob siab ua txhua yam zoo tshaj plaws thiab ua raws txoj cai “Nyob Hauv Tsev Nyab Xeeb Tshaj”. Txhua tus ua lawv tes dej num ces yuav txo tsawg teeb meem rau txhua tus.

 

THEM NYIAJ RAU SIJ HAWM MUS NCIG UA SI LOM ZEM THAUM LUB CAIJ NYOB

 

Kom pab tau cov neeg tsis ua hauj lwm coob heev dua thaum lub sij hawm muaj tus kab mob kis thoob ntiaj teb, peb yuav kheev cov neeg ua hauj lwm uas txwm xyoo rau thaum Plaub Hlis los yog Tsib Hlis xaiv tau txoj kev them qhov nyiaj rau sij hawm mus ncig ua si lom zem uas lawv tseem seem tshuav.

Peb nkag siab tias thaum lub caij “Nyob Hauv Tsev Nyab Xeeb Tshaj” muaj ntau tus neeg ua hauj lwm siv tsis tau lawv cov sij hawm mus ncig ua si lom zem uas lawv yeej tseem tshuav ua ntej lawv lub xyoo txwm. Txoj kev them nyiaj no puav leej muab lub caij nyoog rau MFG tau neeg coob dua ntxiv yog tias tsim nyog muaj.

Txoj kev them nyiaj no yog nyob ntawm siab yeem. Txhua tus neeg ua hauj lwm uas txwm xyoo rau thaum lub Plaub Hlis los yog Tsib Hlis yeej siv tau lawv cov sij hawm mus ncig ua si lom zem yog tias lawv xav siv.

Txhua tus neeg ua hauj lwm uas txaus siab rau txoj kev xaiv no mus cuag tau Sue Leffin ntawm (920) 893-9143 los yog sleffin@mastersgalleryfoods.com ua ntej hnub txwm rau lawv lub xyoo.

 

COV KEV COJ ZOO TSHAJ PLAWS CWJ RAU HAUV SIAB thiab COV KEV TIV THAIV

 

Cov kev tiv thaiv koj tus kheej zoo tshaj plaws ntawm tus kab mob COVID-19 yeej tseem yog:

•  Haus kua dej kom txaus, muaj Vitamin C thiab pw tsaug zog. Yog lub cev muaj kua dej thiab pw txaus nws yuav tiv thaiv tau kab mob zoo dua.

•  Xyuas kom koj nquag ntxuav koj ob txhais tes thiab ntxuav huv si luv kawg li 20 feeb thiab siv cov tshuaj ntxuav tes tua kab mob muaj tsawg kawg li 60% cawv cuaj caum.

–  Txiav koj cov rau tes kom luv yuav pab kom ntxuav tau koj ob txhais tes huv dua kom tus kab mob nkaum tsis tau hauv koj cov rau tes.

•  Tsis txhob chwv koj lub ntsej muag.

–  Kwv yees tias ib tug tib neeg yeej cia li chwv nws lub ntsej muag ntau tshaj 20 zaus ib teev twg yam nws tsis ras txog.

•  Nyob sib nrug deb li 6 xib taws txhua txhia qhov chaw uas nrug tau.

Yeej tau muaj ntau yam hloov hauv peb cov tsev hauj lwm kom tswj tau qhov no thaum tsim nyog:

•  Yuav tshem tawm cov rooj zaum hauv chav so kom muaj kev sib nrug deb thaum neeg so. Nco ntsoov tias koj yeej siv tau lwm cov chaw so uas tshaj qhia muaj nyob rau hauv chav so.

•  Nyob rau hauv Plymouth, tau rub ib lub tsev kaus rau ntawm lub lawj uas muaj cov rooj noj mov, rooj zaum, cua sov, teeb cig thiab suab nkauj kom txhawb tau txoj kev cais nyob sib nrug deb.

•  Cais sib nrug deb ntawm cov plag tsev. Koj yuav pom tias ntawm cov phab ntsa yeej muaj cov paib cim qhia qhov chaw rau koj sawv tau thiab qhov koj sawv tsis tau rau. Cov paib cim no ntsuas 6′ xib taws pab rau txhua tus thaum lawv sawv tos yuav ua hauj lwm. Cov paib cim yog zoo li nram no:

Koj sawv tau ntawm no

Tsis txhob sawv ntawm no

 

COV KHWB NCAUJ KHWB NTSWG / KEV TIV THAIV NTSEJ MUAG

 

Pab Neeg Lis Txog Kab Mob Kis Thoob Ntiaj Teb tau txais lus tswv yim tshiab txog kev tu kab mob kev nkeeg ntawm txoj kev siv cov khwb ncauj khwb ntswg uas tej zaum yuav tiv thaiv tau tus neeg looj txoj kev kis tau kua cev ntawm ib tug neeg rau ib tug. Puav leej ntseeg tias cov khwb ncauj khwb ntswg yuav pab txo tsawg txoj kev uas ib tug neeg rov chwv nws lub ntsej muag, uas yog ib txoj kev kis tau kab mob zoo.

Peb muaj cov khwb ncauj khwb ntswg uas neeg ua rau cov neeg ua hauj lwm siv dawb thaum lawv ua hauj lwm. Yuav xub thawj muab rau cov neeg ua hauj lwm uas nyob ze dua txoj cai nyob sib nrug deb li 6 xib taws. Peb tau muas 1,000 lub khwb ncauj khwb ntswg, thaum twg tuaj txog kiag Pab Neeg Tswj Kev Nyab Xeeb yuav muab yais rau cov neeg ua hauj lwm uas xav tau pib txij lub lim tiam 04/06/2020 mus. Thov ua siab ntev – peb cov chaw xaws yeej xaws ceev npaum li ceev tau.

Yeej kheev cov neeg ua hauj lwm looj lawv daim ntaub npog caj dab los yog ntaub kauv caj dab uas yog ntaub cotton los sis polyester uas ntxuav huv si. Thov faj seeb tias txawm siv cov khoom ntiag tug los yuav tau coj raws nkaus tib co kev cai ntxuav huv si thiab tu huv si ntawm peb cov khaub ncaws ua hauj. Rau txoj kev nyab xeeb ntawm khoom noj thiab tus kheej, cov neeg ua hauj lwm siv tsis tau daim ntaub kauv caj dab uas muaj ob tog dauv dai los yog cov ntaub uas muaj phlaws los yog hmoov zeeg rau tej khoom (xws li cov ntaub synthetic fiber, thiab tej yam ntaub li ntawd).

•  Cov neeg ua hauj lwm yuav tsum ntxhua cov khoom tiv thaiv ntsej muag txhua hnub.

•  Cov neeg siv khoom tiv thaiv ntsej muag yuav tsum ceev faj tsis txhob xuas tes chwv sab hauv lub khwb ncauj khwv ntswg los yog chwv lwm cov chaw uas tej zaum poo raug kab mob.

–  Tsis txhob muab koj lub khwb ncauj khwb ntswg tso rau ntawm lub rooj los yog tej txee.

•  MGF tsuas muab ib lub khwb ncauj khwb ntswg rau ib tug neeg ua hauj lwm xwb.

•  Tsis txhob sib qiv cov khoom tiv thaiv ntsej muag.

•  Cov neeg ua hauj lwm yuav muaj tes dej num tu xyuas nws lub khwv ncauj khwb ntswg uas MGF muab thiab xyuas kom nws nyob nrog nraim tus kheej txhua lub sij hawm thaum nyob rau hauv hauj lwm.

–  Muab koj cov khoom tiv thaiv ntsej muag ntsaws rau hauv koj lub hnab tshos hnab ris thaum koj so, tsis txhob tso nws nyob ntawm tej.

Yog koj xaiv txoj kev looj khoom tiv thaiv ntsej muag:

•  Tsis txhob cia nws ua ib txoj kev poob siab yuam kev los yog tu tsawg koj tus kheej kom huv si/cov kev ntxuav huv si.

•  Nyob sib nrug deb ntawm txhua qhov chaw ua tau.

•  Ceev faj txog lwm cov neeg nyob nrug deb li cas.

 

NCO NTSOOV…

 

Ras txog peb cov kev cai ntawm tus kab mob kis thoob ntiaj teb thiab paub cov kev tiv thaiv koj thiab koj lub tsev neeg zoo tshaj plaws ntawm COVID-19.Cov ncauj lus peb tshaj txog qhov xwm txheej no yuav muaj ntau heev, tiam sis peb xav kom koj nco qab tias:

 

Tu xyuas koj tus kheej 

Tsis txhob xav txog cov phem – xav txog cov zoo  

Peb yeej yuav ua ke peem dhau qhov no!

 

Tus kab mob kis thoob ntiaj teb COVID-19, thiab txhua yam tshwm sim puas rau peb cov kev ua neej, yuav ua tau rau tib neeg ntxov siab los yog nyuab siab taus. Tsis txhob ua siab deb, yog koj ntxhov siab thov neeg pab. Hu rau 1-800-985-5990 mus tham nrog ib tug kws txhawb zog siab txog kev kub ntxhov.

 

_____________________________________________________________

 

Peb Hlis Ntuj Hnub tim 27, 2020

Rau Tag Nrho Maters Gallery Foods Cov Neeg Ua Hauj Lwm

Sau Txog: Coronavirus (COVID-19)

Raws li tus kab mob COVID-19 rhais los mus, peb yuav muaj kev sib txuas lus mus ntxiv kom koj paub tseeb txog koj tes dej num pab tswj qhov chaw ua hauj lwm kom muaj txoj kev nyab xeeb. Tib neeg txoj kev nyab xeeb yog peb lub hom phiaj ib txhis. Nram no koj yuav pom cov xov xwm tshiab txog tus kab mob kis thoob ntiaj teb uas hloov zuj zus no.

 

NYOB HAUV TSEV NYAB XEEB DUA YOG TXHAIS TAU LI CAS RAU PEB?

Tam ib lub lag luam tsim khoom noj khoom haus, yuav xam tias peb yog cov lag luam tseem ceeb tsim nyog. Qhov no txhais tau tias koj yeej ua tau hauj lwm thaum lub caij Yuam Nyob Hauv Tsev Nyab Xeeb Dua thiaj li muab tau cov khoom noj khoom haus tseem ceeb tsim nyog rau cov neeg muas.

Ntxiv mus, peb yeej tau lus tseeb los ntawm cov thawj coj hauv xeev tias tsis tag koj yuav muaj ntaub ntawv pov thawj qhia tias koj yog ua hauj lwm nrog lub lag luam tseem ceeb tsim nyog.

 

KEV THEM NYIAJ TXUAS MUS NTXIV RAU COV MUAJ MOB

Peb zoo siab tshaj tawm qhia tias txhua tus neeg ua hauj lwm uas tsis tuaj ua taus hauj lwm vim yog nws muaj cov kev mob tshwm sim (mob qa, hnoos, ua npaws kub ib ce tshaj 100.4 ⁰F, zawv plab khaub thuas flu los yog cov kev mob tshwm sim zoo li tau no) yuav tsim nyog tau nyiaj them rov qab mus txog lub Peb Hlis Ntuj Hnub tim 13, 2020 uas yuav tau 67% ntawm cov nyiaj them (base wages) mus txog 80 teev tag nrho. Qhov txiaj ntsim no yuav pib thaum tsis ua hauj lwm txog teev thib 25 thiab cov neeg ua hauj lwm siv tau cov nyiaj them rau sij hawm mus ncig ua si lom zem los yog lwm cov nyiaj pab them rau sij hawm tsis ua hauj lwm rau thawj 24 teev uas yeej teem kom ua hauj lwm. Cov neeg ua hauj lwm ib nrab hnub yeej tsim nyog tau thiab yuav muab ib txhooj twg los xyuas zuj zus.

Txoj cai no kheev siv rau cov hnub yuav tsis ua hauj lwm tsim nyog rau tom ntej pib txij li teev thib 25 mus tiam sis yuav kheev 80 teev yog qhov ntau tshaj plaws. Yuav tsis them rau cov sij hawm tsis siv ntawm cov hnub them nyiaj txuas mus ntxiv. Tsuas muaj qhov 80 teev no ib zaug nkaus xwb.

Tuam Fab HR yuav muaj tes dej num tswj xyuas txoj cai no thiab yuav qhia cov ntsiab lus txog tej nyiaj uas muaj them rau cov neeg ua hauj lwm uas tsim nyog tau. Yuav pib muaj txoj kev them nyiaj txuas mus ntxiv no kom txog thaum twg paub tias yuav ua li cas ntxiv thiab yuav tau muab hloov.

 

KEV MUAJ MOB/KEV CEEB TOOM

Yog tias koj los sis ib tug neeg hauv koj lub tsev neeg muaj cov kev mob tshwm sim (mob qa, hnoos, ua npaws kub ib ce tshaj 100.4 ⁰F, zawv plab khaub thuas flu los yog cov kev mob tshwm sim zoo li tau no), tsis txhob mus ua hauj lwm thiab ua raws cov txheej txheem kev hu rau hauj lwm nram no. Yuav tsis yuam koj siv cov sij hawm/cov teev uas tsis them nyiaj rau thaum cov hnub tsis ua hauj lwm vim xwm txheej ntawm ntiag tug uas muaj feem xyuam mus txog thaum lub Plaub Hlis Ntuj Tim 24, 2020.

•  Peb qhia tag los qhia dua txog qhov no tseem ceeb npaum li cas. Yog tias koj tuaj ua hauj lwm thaum koj muaj mob, nws yuav tsim teeb meem rau lwm cov neeg thiab lub lag luam tag nrho.  Vim tus kab mob COVID-19 kis mob yooj yim heev, qhov no tseem ceeb kawg nkaus!

Yog tias koj tau mus poo chwv txog ib tug neeg uas ntsuas pom tseeb tias yeej muaj tus kab mob COVID-19 los yog ib tug neeg uas yeej tau yuam cais nws mus kho tus mob lawm, hu tam sis rau Gallery Foods Tus Xov Tooj Ceeb Toom Kab Mob Thoob Ntiaj Teb ntawm  (920) 400-1800.

Yog tias koj ua tsis tau hauj lwm vim tsev kawm ntawv, chaw zov me nyuam los yog chaw zov neeg laus raug kaw lawm: Koj yuav tsum siv cov txheej txheem kev hu rau hauj lwm. Koj siv tau cov sij hawm tau nyiaj them rau thaum mus ncig ua si lom zem (vacation) los yog lwm cov txiaj ntsim uas tau nyiaj them los mus txhawm rau koj qhov nyiaj hli. Yuav tsis yuam koj siv cov sij hawm/cov teev uas tsis them nyiaj rau thaum cov hnub tsis ua hauj lwm vim xwm txheej ntawm ntiag tug uas muaj feem xyuam mus txog thaum lub Plaub Hlis Ntuj Tim 24, 2020.

Yog tias koj yog ib tug ntawm pawg neeg muaj feem mob taus, koj yeej muaj ib tug kab mob lawm los yog ib tug hauv lub tsev neeg muaj ib tug mob, los yog koj tsis xis siab los yog tsis nyob nyab xeeb rau txoj kev ua hauj lwm, hu rau lub Chaw Lis Ntaub Ntawv Pab Neeg Ua Hauj Lwm (Human Resources) kom sib tham txog kev siv cov sij hawm uas tsis them nyiaj rau thaum tsis ua hauj lwm vim muaj xwm txheej ntawm ntiag tug, Kev Tawm Hauj Lwm Ib Ntus Tsis Tau Nyiaj Them (Leave of Absence (LOA)), los yog lwm cov kev taug uas muaj.

 

ROV QAB TUAJ UA HAUJ LWM TOM QAB TSIS UA HAUJ LWM LOS YOG TAWM MUS NCIG UA SI LOM ZEM TAG

Peb yuav puav leej pib txwv kom tag nrho cov neeg ua hauj lwm uas rov qab tuaj ua hauj lwm vim yog kab mob kev nkeeg (los yog) tawm mus ncig ua si lom zem sab nraum lub Xeev Wisconsin hu cuag Masters Gallery Foods Tus Xov Tooj Ceeb Toom Kab Mob Thoob Ntiaj Teb ntawm (920) 400-1800 thaum cov sij hwam 7 teev sawv ntxov – 6 teev tsaus ntuj kom tau kev tso cai rov tuaj ua tau hauj lwm.

•  Yuav tsis kheev cov neeg ua hauj lwm rov tuaj ua hauj lwm yog tsis muaj txoj kev tso cai no.

•  Yuav tsis muab kev tso cai thaum tsis yog cov sij hawm uas teem muaj no.

•  Cov neeg ua hauj lwm uas cia li tuaj tshwm yam tsis tau muaj kev tso cai yuav raug muab qhuab qhia kom ua yog.

 

DAIM NTAWV KHEEV ROV TUAJ UA HAUJ LWM TAU

Pib kiag tam sis no mus peb yuav rov coj raws li peb txoj cai yav dhau los rau txoj kev muaj cov ntawv kheev rov tuaj ua hauj lwm. Koj yuav tau hu rau MGF Tus Xov Tooj Ceeb Toom Kab Mob Thoob Ntiaj Teb kom tau kev tso cai ua ntej yuav rov qab tuaj kiag tau rau hauv lub hauj lwm txawm tias koj yeej muaj kws kho mob daim ntawv. Pib txij li tom qab hnub thib 3 uas tsis tuaj ua hauj lwm, tus neeg ua hauj lwm thiaj li tsuas yuav tsum muaj ntawv pov thawj los ntawm kws kho mob teev tias nws yeej rov tuaj ua tau hauj lwm nws thiaj li yuav rov tuaj ua tau hauj lwm. Yuav tsum xa cov ntawv kheev rov tuaj ua hauj lwm hauv xov tooj mus rau 920-893-6114 los yog hauv email mus rau HR@mastersgalleryfoods.com. Tsis txhob nqa cov ntawv tuaj tim ntsej tim muag. Daim ntawv kheev rov tuaj ua hauj lwm no tsis tau xam txog cov hnub tsis tuaj ua hauj lwm vim yog cov neeg hauv lub tsev muaj mob.

 

KEV NRUG SIB DEB NTAWM LWM COV NEEG

Peb yeej paub tias muaj qee cov cheeb tsam hauv peb lub chaw hauj lwm uas yuav uas tsis tau kom nyob sib nrug deb li rau taws. Vim li ntawd, peb thiaj tshawb txog cov kev coj qhia sab nraum peb lub lag luam. Nram no yog yog cov lus teb kom ntawm Koom Haum Txheeb Xyuas Khoom Noj Khoom Haus thiab Tshuaj (Food and Drug Administration (FDA)) txog cov lus no thiab txoj kev peb yuav daws tau cov kev txhawj xeeb no.

_____________________________________________________________

Kuv yuav sib nrug deb tau li cas hauv kuv lub chaw ua hauj lawm tsim ua/lis khoom noj khoom haus thiab muag khoom noj khoom haus uas cov neeg ua hauj lwm yeej ib txwm ua hauj lwm nyob ua ke sib ze?

Kom tiv thaiv tau txoj kev sib kis tus kab mob COVID-19, CDC pom zoo cov tib neeg ua hauj lwm kom nyob sib nrug deb los yog nyob kom sib deb xws li 6 taws ntawm lwm cov neeg, thaum twg yog nrug tau. Nyob rau hauv kuv lub chaw ua hauj lawm tsim ua/lis khoom noj khoom haus thiab muag khoom noj khoom haus, yuav tsum tau muaj ib txoj kev tshawb ntsuas kom paub thiab hloov tau cov kev ua hauj lwm kom muaj txoj kev sib cais tau cov neeg ua hauj lwm kom nyob sib nrug. Tiam sis, yuav nrug deb 6 taws tsis tau ntawm qee cov chaw muaj khoom noj khoom haus.

Cov neeg ua hauj lwm nrog fab khoom noj khoom haus thiab ua qoob ua loo yog cov tes dej num kub thiab tseem ceeb tsim nyog rau ov zej zog pej xeem. Txoj kev txhawb peb cov neeg ua hauj lwm nrog koom noj khoom haus thiab kev ua qoob ua loo kom muaj rab peev xwm ua taus hauj lwm rau cov sij hawm uas txwv txiav cov zej zog neeg, kev nyob sib nrug deb thiab cov kev kaw lag luam, ntawm lwm cov chaw tseem ceeb heev kom lub zej zog neeg peem mus taus thiab ruaj khov li qub taus. Txoj kev no yog tswj los ntawm DHS Kev Cob Qhia txog Cov Quag Tseem Ceeb Tsim Nyog Hauv Chaw Hauj Lwm (Guidance on the Essential Critical Infrastructure Workforce): Kev Tswj Xyuas Zej Zog Neeg thiab Lub Teb Chawss Kev Ruaj Khov Nres Taus Kab Mob COVID-19 (Ensuring Community and National Resilience in COVID-19).

Qhov teeb meem ntawm neeg ua hauj lwm kev sib kis tau tus kab mob COVID-19 yog nyob ntawm txoj kev sib nrug deb, kev poo nrog cov muaj mob mus ntev npaum li cas, thiab neeg ua hauj lwm cov kev tu cev huv si thiab kev siv tshuaj ntxuav tua kab phem. Thaum twg yog cov neeg ua hauj lwm hauv cov chaw no nyob sib nrug deb tau, yuav tsum muaj cov kev tu cev huv si kom txo tsawg tau txoj kev sib kis tus kab mob. 

TSEEM CEEB: Txawm nyob sib nrug deb los yog tsis muaj txoj kev tu cev huv si ces yuav tiv thaiv tsis tau txoj kev sib kis tus kab mob no. Cov chaw muaj khoom noj khoom haus yuav tsum coj nrug cov kev tu cev huv si, nrog rau txoj kev nquag ntxuav tes thiab ntxuav tes kom yog thiab ntxuav so tag nrho tej chaw kom huv si tsis tu ncua.

_____________________________________________________________

Ntau yam uas peb tsim muaj hauv ob peb lub lim tiam dhau los puav leej yog kom muaj txoj kev nyob sib nrug deb. Txawm tias muaj tag nrho cov kev hloov ntawd los yeej tseem muaj qee yam uas peb tshem tsis tau tawm ntawm peb cov txheej txheem ua khoom thiab yeej tseem ua khoom.

Qhov no txhais tau li cas rau peb? Nws txhais tau tias peb yuav tau mob siab rau tej yam no, tshwj xeeb yog thaum nyob sib nrug deb los pab tsis tau tag nrho kom:

•  paub tseeb tias txhua tus neeg mob tsis tuaj ua hauj lwm

•  coj kev tu cev huv si kom zoo (ntxuav tes thiab siv tshuaj ntxuav tua kab phem)

•  nquag ntxuav so tej chaw kom huv si

 

COV KEV HLOOV NTAWM QHOV ROOJ

Kom txo tsawg cov kev sib chwv nrog neeg nyob rau cov chaw sawv daws siv ua ke thiab muaj kev rau neeg mus los yooj yim, pib kiag tam sim no mus yuav xauv lub qhov rooj loj ntawm chaw lis ntaub ntawv (tawm mus rau sab nraud) thaum 5 teev tsaus ntuj mus txog 5 teev sawv ntxov. Qhov no txhais tau tias cov qhov rooj nkag tau mus thaum lub sij hawm no yuav yog cov qhov rooj rau neeg ua hauj lwm siv nkaus xwb.

 

COV KEV CAIS CHAW ZOO TSHAJ PLAWS

Kom pab tswj tau txoj kev kis tus kab mob COVID-19, peb thov kom koj nrog txo tsawg cov kab ke taug hauv peb cov tsev. Qhov no tsuas ua tau yog:

Nyob twj ywm ntawm koj qhov chaw ua hauj lwm thiab xyeej txoj kev mus rau lwm cov chaw hauv lub tsev. Thaumt twg yog ua tau, siv tej tshuab hluav taws xob ua hauj lwm yog tias ua tau hauv xov tooj los yog sau ntawv email tau.

•  siv cov chaw xws li chav noj sus thiab chav dej uas koj ib txwm nquag siv.

•  xyeej txoj kev mus ncig yuj yeev hauv lub tsev thiab tsuas mus rau tej chaw uas tsim nyog nkaus xwb.

•  Nco ntsoov ntxuav koj ob txhais tes thiab siv tshuaj ntxuav tua kab phem ua ntej yuav rov mus ua hauj lwm.

 

KEV UA HAUJ LWM NTXOV

Kom tswj tau txoj kev neeg coob thiab txhawb tau txoj kev nyob sib nrug deb mus ntxiv, thov tsis txhob nkag rau hauv lub tsev ntxov dua 20 feeb ua ntej koj yuav pib ua hauj lwm. Qhov no yuav muaj neeg coob mus los rau hauv chav so mus ntev thiab yuav tsim muaj teeb meem rau txoj kev nyob sib nrug deb kom tsis ua hauj lwm zoo.

 

NCAUJ LIS SIB CUAG NROG PAB NEEG LIS TXOG KAB MOB KIS THOOB NTIAJ TEB

Yog tias koj mus lus nug thov tso siab mus cuag ib tug tswv cuab ntawm Pab Neeg Lis Txog Kab Mob Kis Thoob Ntiaj Teb los yog sau ntawv email mus Pab Neeg Lis Txog Kab Mob Kis Thoob Ntiaj Teb qhov chaw sau ntawv email.

Cov Tswv Cuab Ntawm Pab Neeg Lis Txog Kab Mob Kis Thoob Ntiaj Teb yog:

Tammy Flora, (920) 893-8431 ext. 420 / tflora@mastersgalleryfoods.com

Vic Grimm, (920) 893-8431 ext. 444 / vic.grimm@mastersgalleryfoods.com

Jodi Hermann, (920) 893-8431 ext. 447 / jhermann@mastersgalleryfoods.com

Corrina Molinaro, (920) 893-8431 ext. 424 / cmolinaro@mastersgalleryfoods.com

Andy Pfister, (920) 893-8431 ext. 270 / apfister@mastersgalleryfoods.com

Paul Rutledge, (920) 893-8431 ext. 429 / prutledge@mastersgalleryfoods.com

Sandy Toney, (920) 893-8431 ext. 440 / stoney@mastersgalleryfoods.com

 

_____________________________________________________________

 

Peb Hlis Hnub Tim 22, 2020

Rau Tag Nrho Maters Gallery Foods Cov Neeg Ua Hauj Lwm

Sau Txog: Coronavirus (COVID-19)

Raws li tus kab mob COVID-19 rhais los mus, peb yuav muaj kev sib txuas lus mus ntxiv kom koj paub tseeb txog peb tes dej num yuav tswj xyuas peb cov neeg ua hauj lwm kom muaj txoj kev nyab xeeb. Tib neeg txoj kev nyab xeeb yog peb lub hom phiaj ib txhis.

Nyob rau ntawm Masters Gallery Foods, cov hauj lwm peb ua thiab cov khoom peb muaj yog cov tseem ceeb, thiab tag nrho peb txhua tus khiav tes dej num tseem ceeb txhawb rau cov khoom noj khoom haus yug peb lub teb chaws. Nws yooj yim rau peb txhua tus yuav cia li tsis ras txog tes dej num tseem ceeb uas peb ua txhawb rau tib neeg lub neej hauv txhua hnub. Lub Tuam Tsev Tswj Kev Ruaj Ntseg Ntawm Teb Chaws (Department of Homeland Security DHS)) thiab Koom Haum Txheeb Xyuas Khoom Noj Khoom Haus thiab Tshuaj (Food and Drug Administration (FDA)) tau teev tias txoj kev muab cov khoom noj khoom haus tawm ntawm daim liaj daim teb mus txog rau ntawm rab rawg kiag yuav yog lawv lub hom phiaj.

Neeg xav tau peb cov khoom tam sim no ntau heev tshaj li ib txhis dhau los. Thaum lub caij nyoog muaj kev ntxhov nyho no peb yuav yog lub teeb taws ua txoj kev ruaj siab thiab kev txhawb rau peb cov qhua thiab cov neeg muas khoom. Peb muaj tes dej num yuav tsum tswj kom muaj khoom noj khoom haus yug peb lub teb chaws thiab peb muaj txoj hmoo tseem ntiav tau tag nrho peb cov neeg mob siab ua hauj lwm ris tes dej num tswj xyuas khoom noj khoom haus.

 

**YOG KOJ TSIS TAU TXAIS TSAB NTAWV TSHAJ TAWM RAU TXHUA TUS UAS XA TAWM HNUB NO, FRIDAY, PEB HLIS NTUJ HNUB TIM 20, 2020 THAUM 12:45 TAS SUS, SAU NTAWV MUS CUAG CHAW LIS NTAUB NTAWV PAB NEEG UA HAUJ LWM (HUMAN RESOURCES) NTAWM hrdepartment@mastersgalleryfoods.com **

 

Yuav hais kom tag nrho cov neeg ua hauj lwm qhia cov kev sib cuag nrog lawv (xov tooj ntawm cev, chaw sau ntawv email, chaw nyob) kom yog cov tshiab thiab cov tseeb nyob rau hauv ADP thiaj li txais tau tej xov xwm tseem ceeb! Masters Gallery Foods yuav xa tas zog ntxiv cov ntawv ceeb toom thaum twg muaj xov xwm tshiab txog tus kab mob COVID-19 nyob rau hauv Singlewire uas yuav siv cov kev sib cuag (xov tooj ntawm cev, chaw sau ntawv email, chaw nyob) raws li muaj hauv ADP.Muaj cov lus qhia koj kho tshiab cov kev sib cuag nyob rau nram no.

Ntxiv rau txoj kev kho cov kev sib cuag kom yog cov tshiab, xyuas kom tua cov kev/cov app tiv thaiv Robocall ntawm koj lub xov tooj los yog muab tus (cov) xov tooj nram no teev tseg nrog cov koj sib cuag nrog thiaj xyeej tau txoj kev tiv thaiv sib sau ntawv hauv xov tooj.

 

Tus Neeg Hu Cuag Tau Lub Npe: MGF Ceeb Toom Kev Phom Sij

Kev Hais Lus Kaw Tseg – 1.262.384.3552

Kev Sau Ntawv Rau Xov Tooj – 1.844.611.0569

 

Yog tias koj tsis tau rub, rub qhov ADP app kom koj txais tau cov ntawv faj seeb sai npaum li peb tshaj tawm kiag.

Kom rub tau qhov ADP app ntawm koj lub xov tooj IPhone:

1. Qhib qhov chaw App Store

2. Nrhiav thiab xaiv qhov “ADP Mobile Solutions”

3. Xaiv “GET”

 

Kom rub tau qhov ADP app ntawm koj lub xov tooj Android:

1. Qhib qhov Google Play; siv qhov chaw Play Store App

2. Nrhiav thiab xaiv qhov “ADP Mobile Solutions”

3. Xaiv “Install”

FAS SEEB: Koj yuav siv tib lub Npe Siv (Username) thiab Lo Lus Txuas Nkag (Password) rau qhov App hauv Xov Tooj Ntawm Cev uas koj siv ntawm rau lub tshuab computer txuas mus rau.

 

Kom hloov/kho tau cov kev sib cuag hauv koj lub tshuab computer los yog cov tshuab computer hauv Masters Gallery Foods Lub Rooj Txais Pab Qhua:

1. Txuas mus rau koj qhov txhooj hauv ADP

2. Xaiv “Myself”

3. Xaiv “My Information”

4. Xaiv “Profile”

5. Xaiv “View More” nram qab qhov Personal Info

6. Kho tag nrho cov ncauj lus kev sib cuag uas tsis yog

7. Xaiv “Save”

Yog tias koj tsis muaj tshuab computer siv thiab yuav tsum tau kho cov kev sib cuag nrog koj hauv ADP, thov sau ntawv e-mail qhia cov ncauj lus tshiab mus rau Amanda Gebert ntawm amanda.gebert@mastersgalleryfoods.com

 

KEV MUAJ MOB/KEV CEEB TOOM

Yog tias koj los sis ib tug neeg hauv koj lub tsev neeg muaj cov kev mob tshwm sim zoo xws li khaub thuas flu (hnoos, ua npaws kub ib ce tshaj 100.4 ⁰F los yog ua pa nyuab), tsis txhob mus ua hauj lwm thiab ua raws cov txheej txheem kev hu rau hauj lwm nram no. Yuav tsis yuam koj siv cov sij hawm/cov teev uas tsis them nyiaj rau thaum cov hnub tsis ua hauj lwm vim xwm txheej ntawm ntiag tug uas muaj feem xyuam mus txog thaum lub Plaub Hlis Ntuj Tim 10, 2020.

Peb qhia tag los qhia dua txog qhov no tseem ceeb npaum li cas. Yog tias koj tuaj ua hauj lwm thaum koj muaj mob, nws yuav tsim teeb meem rau lwm cov neeg thiab lub lag luam tag nrho. Vim tus kab mob COVID-19 kis yooj yim heev, qhov no tseem ceeb kawg nkaus!

Xav txhawb kom txhua tu neeg ua hauj lwm uas ntsuas pom tseeb tias yeej muaj tus kab mob COVID-19 hu tam sis rau Masters Gallery Tus Xov Tooj Ceeb Toom Kab Mob Thoob Ntiaj Teb ntawm (920) 400-1800.

Ntxiv mus, yog muaj cov neeg nyob ua ke hauv tib lub tsev nrog koj uas yeej ntsuas pom tseeb tias muaj tus kab mob COVID-19 xav txhawb kom hu tam sis rau Masters Gallery Foods Tus Xov Tooj Ceeb Toom Kab Mob Thoob Ntiaj Teb ntawm (920) 400-1800.

Thov faj seeb tias Cov Kws Ceev Pej Xeem Kev Noj Qab Haus Huv (Public Health Officials) yuav qhia cov kauj ruam rhais mus rau tom ntej pub rau koj thiab Masters Gallery Foods yog tias qhov no tshwm sim muaj.

 

Cov kev nrhiav txoj kev tu xyuas mob:

• Yog tias ib tug neeg ua hauj lwm, nws tus txij nkawm los yog tus me nyuam muaj cov kev mob hnoos, ua npaws kub ib ce tshaj 100.4 ⁰F, los yog tej mob tshwm sim rau txoj kev ua, thov hu rau Prevea ntawm 920-892-4322 los yog koj tus kws kho mob ua ntej yuav tuaj rau hauv hauj lwm.

• Cov kws kho mob yuav txheeb hauv xov tooj thiab txiav txim seb yuav ntsib cov neeg mob rau hauv lub chaw kho mob los yog rau lwm qhov chaw.

• Cov neeg mob yuav tsum tsis txhob cia li mus cuag Chaw Kho Mob Sai (Urgent Care) thiab tsis txhob mus cuag ER (tshwj tsis yog yeej muaj mob kub ceev tiag) rau txoj kev ntsuas.

• Xav thov kom cov neeg mob hu rau Prevea los yog Chaw Kho Mob Sai kom muaj txoj kev txheeb thiab muaj ncauj lus qhia ntxiv thiaj txiav txim tau seb lawv puas muaj tej xwm txheej tsim nyog yuav ntsuas.

• Cov neeg mob puav leej muaj txoj kev siv tau Prevea Txoj Kev Tu Xyuas Mob Saum Huab Cua (Virtual Care Portal) kom txheeb tau lawv tus mob. Yuav zam tsis tsub tus nqi mus cuag qhov chaw kho mob saum huab cua no yog tias mus cuag kom tau kev tshuaj ntsuam los yog kev kawm txog tus kab mob Coronavirus. Qhov chaw saum huab cua no muaj nyob ntawm www.prevea.com/VirtualCare

• Masters Gallery Txoj Kev Pab Them Nqi Kho Mob yuav them 100% rau txoj kev ntsuas.

Yog tias koj tau mus poo chwv txog ib tug neeg uas ntsuas pom tseeb tias yeej muaj tus kab mob COVID-19 los yog ib tug neeg uas yeej tau yuam cais nws mus kho tus mob lawm, hu tam sis rau Gallery Foods Tus Xov Tooj Ceeb Toom Kab Mob Thoob Ntiaj Teb ntawm (920) 400-1800.

Yog tias koj ua tsis tau hauj lwm vim tsev kawm ntawv, chaw zov me nyuam los yog chaw zov neeg laus raug kaw lawm: Koj yuav tsum siv cov txheej txheem kev hu rau hauj lwm. Koj siv tau cov sij hawm tau nyiaj them rau thaum mus ncig ua si lom zem (vacation) los yog lwm cov txiaj ntsim uas tau nyiaj them los mus txhawm rau koj qhov nyiaj hli. Yuav tsis yuam koj siv cov sij hawm/cov teev uas tsis them nyiaj rau thaum cov hnub tsis ua hauj lwm vim xwm txheej ntawm ntiag tug uas muaj feem xyuam mus txog thaum lub Plaub Hlis Ntuj Tim 10, 2020.

Yog tias koj yog ib tug ntawm pawg neeg muaj feem mob taus, koj yeej muaj ib tug kab mob lawm los yog ib tug hauv lub tsev neeg muaj ib tug mob, los yog koj tsis xis siab los yog tsis nyob nyab xeeb rau txoj kev ua hauj lwm, hu rau lub Chaw Lis Ntaub Ntawv Pab Neeg Ua Hauj Lwm (Human Resources) kom sib tham txog kev siv cov sij hawm uas tsis them nyiaj rau thaum tsis ua hauj lwm vim muaj xwm txheej ntawm ntiag tug, Kev Tawm Hauj Lwm Ib Ntus Tsis Tau Nyiaj Them (Leave of Absence (LOA)), los yog lwm cov kev taug uas muaj.

Yog tias koj tsis muaj cov kev mob tshwm sim thiab tsis tau mus poo raug, nws tseem ceeb heev uas koj rov tuaj ua hauj lwm li teem tseg.

 

KEV THEM NYIAJ RAU COV RAUG YUAM CAIS MUS KHO TUS MOB

Txhua tus neeg ua hauj lwm uas raug yuam cais mus kho tus mob yuav tau nyiaj them tag nrho rau lub caij nyoog 14 hnub uas cais mus kho mob. Yuam mus kho tus mob yog txhais tias raug txwv yuam los ntawm ib tug kws kho mob thiab/los yog tus kws tswj xyuas pej xeem kev noj qab haus huv thiab yeej muaj tej ntaub ntawv tseeb txog kev them nyiaj tsim nyog txuas mus txiv raws li txoj cai no.

Cov neeg ua hauj lwm uas tau xaiv qhov Kev Them Nyiaj Rau Neeg Saib Xyuas Txoj Kev Tsis Taus Mus Ib Ntus (Guardian Short-term Disability Coverage) yuav tsim nyog sau tau nyiaj them rau txoj kev tsis taus rau cov hnub uas lawv raug yuam cais mus kho tus mob ntev dua lub caij nyoog no.

Yog tias koj raug yuam cais mus kho tus mob, koj yuav tsum muab cov ntaub ntawv teev txog txoj kev muaj mob mus rau lub Chaw Lis Ntaub Ntawv Pab Neeg Ua Hauj Lwm ua ntej yuav kheev koj rov tuaj ua tau hauj lwm.

Tus Neeg Ua Hau Lwm hauv lub Chaw Lis Ntaub Ntawv Pab Neeg Ua Hauj Lwm yuav pab txhua tus neeg ua hauj lwm uas muaj qhov xwm txheej no.

 

NTAWV FAJ SEEB TXOG COV TXHEEJ TXHEEM KEV NPAJ YUAV TAWM NCIG UA SI LOM ZEM NTAWM NEEG UA HAUJ LWM

Kom peb tiv thaiv tau koj txoj kev nyab xeeb thiab txoj kev nyab xeeb ntaw tag nrho peb cov neeg ua hauj lwm mus ntxiv, peb yuav tau txwv kom tag nrho cov neeg ua hauj lwm yuav tsum faj seeb qhia rau Masters Gallery Foods txog tej kev npaj yuav tawm ncig ua si lom zem sab nraudm lub Xeev Wisconsin uas yog hu rau Tammy Flora ntawm (920) 254-6744.

 

ROV QAB TUAJ UA HAUJ LWM TOM QAB TSIS UA HAUJ LWM VIM YOG TUS KAB MOB KIS THOOB NTIAJ TEB LOS YOG ROV QAB MUS UA HAUJ LWM TOM QAB TAWM MUS NCIG UA SI LOM ZEM TAG

Peb yuav puav leej pib txwv kom tag nrho cov neeg ua hauj lwm uas rov qab tuaj ua hauj lwm vim yog kab mob kev nkeeg los ntawm tus kab mob kis thoob ntiaj teb (los yog) tawm mus ncig ua si lom zem sab nraum lub Xeev Wisconsin hu cuag Masters Gallery Foods Tus Xov Tooj Ceeb Toom Kab Mob Thoob Ntiaj Teb ntawm (920) 400-1800 kom tau kev tso cai rov tuaj ua tau hauj lwm. Thov faj seeb, tsuas siv tus xov tooj no hu txog kev tso cai rov tuaj ua hauj lwm yog tias cov sij hawm tawm tsis ua hauj lwm muaj feem xyuam nrog tus kab mob kis thoob ntiaj teb los yog tawm mus ncig ua si lom zem.

FAS SEEB:  Yuav tsis kheev txhua tus neeg ua hauj lwm rov tuaj ua hauj lwm yog tsis muaj txoj kev tso cai no.

 

KEV TU VAJ TSE HUV SI HAUV LUB HAUJ LWM

Thaum twg yog ua tau, thov siv sij hawm los so huv si cov chaw ua hauj lwm ua ntej thiab tom qab siv tag. Cov piv txwv yog so cov rooj so noj mov, cov chaw sawv daws sib pab ua hauj lwm ua ke, cov rooj sau ntawv, daim phiaj ntaus ntawv (keyboard), lub mouse, thiab tej khoom li ntawd.

Ntxiv mus, peb pab neeg ntxuas tu vaj tse yuav mob siab tu cov cheeb tsam chaw sawv daws siv txog thiab lub chaw lis ntaub ntawv vim tus kab mob COVID-19. Qhov no txuam nrog kev nquag muab tshuaj so tej chaw sawv daws siv thiab sawv daws chwv txog, xws li cov pob qhov rooj, cov chav so, lub tshuab nyeem kab ntiv tes, cov qhov rooj, thiab tej chaw li ntawd.

 

KEV SIB POO NROG TIB NEEG

Cov ncauj lus tshiab uas peb tau los ntawm CDC thiab cov kws ceev pej xeem kev noj qab haus huv yog txhawb kom txo tsawg pej xeem feem kev sib kis mob los ntawm txoj kev txo tsawg cov kev sib poo ua ke tsis tseem ceeb nyob rau hauv lub chaw hauj lwm.

Kom txhawb ntxiv ntau heev rau txoj kev ceev faj, peb muab cov kev cai nram no los txwv tsawg txoj kev sib poob nrog tib neeg (thaum twg tsim nyog) kom txog thaum twg paub tias yuav ua li cas ntxiv. Cov chav so muaj feem sib kis tau mob ntawm ib tug neeg rau ib tug heev tshaj thaum noj mov vim tes nquag chwv qhov ncauj.

PIB KIAG TAM NO MUS THIAB KOM TXOG THAUM TWG PAUB TIAS YUAV UA LI CAS NTXIV, YUAV KHEEV COV NEEG UA HAUJ LWM SO OB ZAUG, IB ZAUG TWG LI 20 FEEB KOM MUAJ CAIJ RAU TIB NEEG MUS CUAG LWM COV CHAW SO.

COV NEEG UA HAUJ LWM TSIS TAG YUAV NTAUS CAIJ NYOOG TUAJ TXOG THIAB THAUM TAWM MUS TSEV KOM TXOG THAUM TWG PAUB TIAS YUAV UA LI CAS NTXIV KOM TXO TSAWG TAU TXOJ KEV YEES TAUB NTIV TES.

Nyob rau ntawm chav so Oostburg, thov nyob nrug sib deb ntawm lwm cov neeg.

• Yuav ua tau qhov no yog nyias zaum nyias ib lub rooj.

• Koj puav leej noj mov tau hauv koj lub tsheb yog tias koj yeem – Nco ntsoov looj thom khwm thaum koj mus nraum zoov.

Nyob rau ntawm chav so Plymouth, thov nyob nrug sib deb ntawm lwm cov neeg.

• Peb yeej ras tias chav so no nqaim dua thiab peb tab tom npaj kom muaj chav so tshiab thaum Tsib Hli Ntuj nrab.

• Thov nyob sib deb npaum li deb tau thaum ib tug zaum tig ntsia ib tug ntawm cov rooj.

• Ntxiv mus, muaj chav ua noj Test Kitchen, Chav Muaj Rooj Sib Tham thiab cov chaw txawb tshuab rau koj mus siv thaum caij so.

• Koj puav leej noj mov tau hauv koj lub tsheb los yog cov rooj sab nraum zoov yog tias koj yeem – Nco ntsoov looj thom khwm thaum koj mus nraum zoov.

Lub khwv hauv lub lag luam yuav kaw lawm.

Yuav cheem tsis kheev muaj cov koom txoos neeg coob ua ke, cov rooj sib tham thiab cov kev kawm. Peb xav txhawb kom siv Zoom los yog lwm cov tshuab hluav taws xob thaum muaj rooj sib tham yog ua tau, kom neeg txhob sib ntsib tim ntsej tim muag.

Peb yeej paub tias muaj lwm cov chaw uas tseem ceeb rau txoj kev ua lag luam; tiam sis, peb lub hom phiaj yog txo tsawg cov kev sib poo nrog tib neeg. Yog tias koj muaj kev txhawj xeeb txog lwm cov chaw, thov tsis txhob ua siab deb, mus cuag Pab Neeg Lis Txog Kab Mob Kis Thoob Ntiaj Teb.

 

COV PLUAS NOJ UAS SAWV DAWS NQA TUAJ UA KE/COV PLUAS NOJ UAS SIB FAIB

Vim yog tus kab mob COVID-19 kis tau yooj yim ntawm ib tug neeg mus rau ib tug los yog ntawm tej chaw, tam sim no peb txwv tsis kheev muaj cov pluas noj uas sawv daws nqa tuaj ua ke, cov pluas noj uas sib faib thiab lwm cov kev noj haus uas cov neeg ua hauj lwm puav leej noj ntawm tib cov khoom (li cov uas nyias mus hais nyias los noj). Cov no yog cov uas muaj feem yuav kis tau mob rau coob tus neeg ua hauj lwm, yog li txoj kev txwv no yuav pab txo tsawg txoj kev kis kab mob.

 

KEV TAWM MUS UA LAG UA LUAM

Vim yog tus kab mob kis tau yooj yim heev, peb txo tsawg cov kev tawm mus ua lag luam uas tsis tseem ceeb heev rau tag nrho cov neeg ua hauj lwm. Pib kiag tam sim no mus, yuav tsum muaj kev tso cai los ntawm Pab Neeg Lis Txog Kab Mob Kis Thoob Ntiaj Teb rau tej yuav tau tawm mus ua lag luam sab nraud (cov uas tseem tsis tau mus) uas yog sau ntawv email mus rau pab neeg ntawd ntawm pandemicteam@mastersgalleryfoods.com.

 

KEV TAWM MUS NCIG UA SI LOM ZEM RAU TUS KHEEJ

Vim yog tus kab mob kis tau yooj yim heev, peb xav kom koj xav dua txog txoj kev ncig mus rau tej cheeb tsam txwv txiav tsis kheev neeg mus thiab tej chaw uas muaj neeg coob heev, xws li tshav dav hlau los yog cov chaw ti xws li nkoj hiav txwv, cov tsheb npav los yog tej yam hom tsheb ntim neeg coob coob mus los. Yog tias koj tau ncig mus txog tej chaw uas CDC txwv txiav hauv lub teb chaws/chaw teev muaj npe los yog cov chaw muaj tus kab mob nyob rau, koj yuav raug CDC muab koj cais mus ntsuam xyuas kab mob uas muaj rau thaum lub sij hawm koj rov qab los.

 

COV NEEG TUAJ XYUAS / COV LAG LUAM UA HAUJ LWM UA KE

Yuav tsis kheev cov neeg tsis tseem ceeb tuaj rau hauv peb cov tsev kom txog thaum twg paub tias yuav ua li cas ntxiv. Yog tias koj npaj yuav muaj tus (cov) neeg tuaj xyuas thiab xav tias nws tseem ceeb rau qhov lag luam, thov sau ntawv mus thov Pab Neeg Lis Txog Kab Mob Kis Thoob Ntiaj Teb.

 

KEV UA HAUJ LWM NTAWM CHAW NYOB NRUG DEB

Thaum peb kawm ntxiv txog tus kab mob COVID-19 thiab peb lub luag num txuam nrog “kev cais neeg zej zog”, peb yuav tsum tau txo tsawg cov kev sib poo nrog tib neeg nyob rau hauv peb lub lag luam thaum twg yog tsim nyog thiab yeej tau muaj cov nram no:

Peb thov kom cov neeg ua hauj lwm uas tau Nyiaj Xyoo thiab Tsis Tau Nyiaj Them Raws Sib Hawm (ib teev twg zus) ua hauj lwm nyob rau lwm qhov chaw nrug deb, thaum twg yog ua tau. Koj tus thawj tswj hauj lwm los yog tus thawj ntawm koj fab hauj lwm yuav sib tham nrog koj txog kev npaj ua hauj lwm nyob rau lwm qhov chaw nrug deb rau hnub Zwj Hli (Monday), tshwj tsis yog twb yeej sib tham tag lawm. Nws tseem ceeb yuav tau faj seeb txog, yuav tsis txo tsawg los yog hloov cov kev ua hauj lwm vim yog txoj kev xav tau no – peb tsuas yog xav kom ua cov hauj lwm tiav yam tsis muaj kev sib poo nrog tib neeg coob xwb.

Sib tham nrog koj tus Thawj Tswj Hauj Lwm txog hom hauj lwm uas koj yuav ua kiag nyob rau ntawm lwm qhov chaw nrug deb, tej chiv keeb koj yuav tau muaj nrog koj, thiab koj txoj kev sib txuas lus/txheeb qhia txog koj txoj kev ua hauj lwm zoo li cas.

• Siv koj lub tshuab computer laptop ntawm Masters Gallery.

• Siv lag luam lub xov tooj ntawm cev los yog lub xov tooj ntawm cev pheej yig thiab/los yog lub iPad. Yog tias koj yuav tau siv koj lub xov tooj los lis kev lag luam, thov sib tham nrog koj tus Thawj Tswj Hauj Lwm.

• Koj qhov chaw ua hauj lwm nyob nrug deb yuav tsum muaj xaim internet thiab xaim xov tooj zoo. Yog tias tsis muaj, thov sib tham nrog koj tus Thawj Tswj Hauj Lwm.

• Qhib kom cov tsab xov tooj uas hu tuaj rau ntawm koj lub rooj ua hauj lwm muaj peev xwm xa ncaj qha mus rau koj lub tshuab computer laptop los yog lub xov tooj ntawm cev thiab koj mloog tau cov suab lus kaw tseg txawm nyob nrug deb. Thiab puav leej nco ntsoov txuas mus rau – thiab siv – Pab Neeg Txhawb Microsoft.

• Yog tias koj kam ua txoj hauj lwm ib ntus ntawm fab Manufacturing/Operations thaum twg yog tu ncua vim tsis muaj neeg ua hauj lwm txaus, thov qhia rau koj tus Thawj Tswj Hauj Lwm paub.

Yog tias koj xav tau kev pab rau tej tshuab hluav taws xob no, thov hu cuag IT Chaw Pab ntawm tus zauv txuas tham 699.

Cov neeg ua hauj lwm tau nyiaj them raws teev uas mus ua hauj lmw nyob nrug deb yuav tau nyiaj them rau tag nrho cov sij hawm nw sua hauj lwm. Ntaus qhia koj cov sij hawm ua hauj lwm rau hauv ADP tib yam nkaus li koj niaj hnub ntaus tam sim no.

 

COV TSHUAB COMPUTER LAPTOP

Ib feem ntawm peb Lub Tswv Yim Khiav Lag Luam Mus Ntxiv yog npaj txhij rau txoj kev phom sij txhua lub sij hawm. Lub tswv yim ntawd teev tias yuav tsum nqa cov tshuab computer laptop uas muab rau nws mus tsev txhua hmo. Qhov no yuav pab rau thaum lub sij hawm koj tuaj ua hauj lwm tsis tau hauv lub chaw hauj lwm.

 

LUS NTHUAV QHIA

Peb yeej xyuas rawv cov xov xwm los ntawm CDC (www.cdc.gov) thiab cov tuam tsev pab pej xeem kev noj qab haus huv thiab lwm cov chiv keeb kom ntsuas tau peb cov kev coj thiab cov kev cai.

Tam ib lub teb chaws thiab ib lub lag luam, qhov no yog ib qho peb tsis tau paub txog. Vim qhov teeb meem pheej hloov zuj zus, yeej muaj feem uas peb yuav tau hloov peb lub tswv yim npaj tseg. Peb thov koj txoj mloog tog thiab kev tswm xeeb txog cov xwm txheej no. Thov faj txog cov ncauj lus tshiab mus ntxiv.Koj txoj kev ua siab ntev thiab nkag siab zoo tseem ceeb heev thiab muaj nqis.

Yog tias koj muaj lus nug, thov mus cuag Pab Neeg Lis Txog Kab Mob Kis Thoob Ntiaj Teb.

 

NCAUJ LIS SIB CUAG NROG PAB NEEG LIS TXOG KAB MOB KIS THOOB NTIAJ TEB

Yog tias koj mus lus nug thov tso siab mus cuag ib tug tswv cuab ntawm Pab Neeg Lis Txog Kab Mob Kis Thoob Ntiaj Teb los yog sau ntawv email mus Pab Neeg Lis Txog Kab Mob Kis Thoob Ntiaj Teb qhov chaw sau ntawv email.

Cov Tswv Cuab Ntawm Pab Neeg Lis Txog Kab Mob Kis Thoob Ntiaj Teb yog:

Tammy Flora, (920) 893-8431 ext. 420, tflora@mastersgalleryfoods.com

Vic Grimm, (920) 893-8431 ext. 444, vic.grimm@mastersgalleryfoods.com

Jodi Hermann, (920) 893-8431 ext. 447, jhermann@mastersgalleryfoods.com

Corrina Molinaro, (920) 893-8431 ext. 424, cmolinaro@mastersgalleryfoods.com

Andy Pfister, (920) 893-8431 ext. 270, apfister@mastersgalleryfoods.com

Paul Rutledge, (920) 893-8431 ext. 429, prutledge@mastersgalleryfoods.com

Sandy Toney, (920) 893-8431 ext. 440, stoney@mastersgalleryfoods.com

 

_____________________________________________________________

 

*TSEEM CEEB – THOV NYEEM*      

Peb Hlis Hnub Tim 22, 2020

Sau rau:            Tag Nrho Maters Gallery Foods Cov Neeg Ua Hauj Lwm

Sau Txog:          NCAUJ LUS TSEEM CEEB TXOG NEEG UA HAUJ LWM TXOJ CAI NTAWM TUS KAB MOB CORONAVIRUS (COVID-19)

Lub sij hawm uas peb tseem xyuas txog qhov teeb meem tshwm sim los ntawm tus kab mob Coronavirus (COVID-19) uas tsis tau muaj dua yav dhau los no, peb xav paub tseeb tias peb yeej qhia tej xov xwm tshiab txog tej kev cai rau nej txhua tus paub thiab teb tej lus nug nej muaj txog cov xwm txheej ntawm txoj kev ua hauj lwm thiab kev noj qab haus huv uas txuam nrog tus kab mob COVID-19. Raws li peb tau hais tag los, koj txoj kev noj qab haus huv thiab kev nyab xeeb yog qhov tseem ceeb rau peb tshaj plaws thiab peb xav kom koj nrog koom tes rau lub sij hawm no heev dua ntais yav dhau los.

Peb puav leej paub tias cov tsev neeg ntawm MGF cov neeg ua hauj lwm yeej tsis tawm tsam tau cov teeb meem cov nyom uas tshwm sim zus thiab cov kev ntxhov siab uas tshwm muaj tam sim ntawm sab nraum lub chaw ua hauj lwm. Thov kom koj paub tias peb hmov tshua txog tej txhua tus.Vim li ntawd, peb thiaj xav kom txhua tus tig pob ntseg los mloog cov xwm tshiab ntawm no, uas yog yuav muaj ob peb txoj hau kev rau koj rhais kauj ruam mus tom ntej.

Peb qhia tas los qhia dua txog qhov tseem ceeb ntawm cov ncauj lus no. Peb txoj kev ceeb toom Singlewire Alert System tsuas ua hauj lwm yog txhua leej txhua tus nrog koom tes thiab yog koj xav tau kev pab, thov nug kom tau kev pab. Peb yuav zoo siab hlo pab vim li ntawd thiaj muaj peb nyob rau ntawm no! Peb txoj kev ceeb toom no faj seeb qhia rau txhua tus txog cov lus ceeb toom thiab yuav pab kom peb lub chaw lag luam thiab cov tib neeg muaj kev nyab xeeb. Qhov no tsis yog tseem ceeb rau txoj kev tiv thaiv koj txoj kev noj qab haus huv xwb, nws tiv thaiv tau lwm cov neeg ib puag ncig koj thiab.

Txoj Kev Pab EAP – Peb paub tias lub sij hawm no nyuab heev rau txhua leej txhua tus thiab peb xav qhia kom koj nco txog peb Txoj Kev Pab Txhawb Neeg Ua Hau Lwm (Employee Assistance Program) – Neeg Ua Hauj Lwm Lub Neeg Tseem Ceeb (Guardian Worklife Matters). Koj mus cuag tau ib tug kws pab tswv yim txhawb pub dawb pab rau koj tus kheej thiab txhua tus neeg nyob hauv koj lub tsev raws cov kev nram no:

Chaw Xa Ntawv Email: eapcounselor@ibhcorp.com

Xov Tooj: 1-800-386-7055 Khoom Tham 24/7

Vas Sab:   ibhworklife.com (Lub Npe Siv: Matters Lo Lus Txuag Nkag: wlm70101)

Cov kev pab no pab tau txhua tus nyob hauv hauj lwm thiab tawm sab nraum hauj lwm txog cov teeb meem kev nyuab siab uas peb tau ntsib rau lub sij hawm no. Thov tsis txhob cia li tsis nco tu xyuas koj tus kheej lub hlwb, lub siab lub ntsws thiab lub cev ntag ntsug.

Peb txoj kev cog lus rau nej txhua tus yog qhia tej ncauj lus muaj rau nej kom txhua leej txhua tus nkag siab tib yam nkaus.Peb zoo siab xav hnov tej ncauj lus tswv yim/lus nug uas koj muaj nrog rau koj txoj kev hu ncaj qha cuag tau kuv ntawm (920) 254 – 6744. Txawm tias qhov xwm txheej kab mob COVID-19 no yuav hloov li ub li no txhua hnub los ib yam uas yuav tsis hloov kiag ces yog peb txoj kev cog siab ruaj rau nej txhua leej txhua tus. Peb txoj kev sib koom siab ua ke yuav pab peb peem dhau qhov no. Ua tsaug rau txhua leej txhua tus!

Hmov tshua,

MASTERS GALLERY FOODS, INC.

Tammy S. Flora

Lwm Thawj Tswj Chaw Lis Ntaub Ntawv Pab Neeg Ua Hauj Lwm