Rau Tag Nrho Maters Gallery Foods Cov Neeg Ua Hauj Lwm

Sau Txog: Kab Mob Coronavirus (COVID-19)

Kho Dua Tshiab: Lub Yim Hli Ntuj Hnub Tim 10, Xyoo 2020

 

Raws li tus kab mob COVID-19 rhais los mus, peb yuav muaj kev sib txuas lus mus ntxiv kom koj paub tseeb txog koj tes dej num pab tswj qhov chaw ua hauj lwm kom muaj txoj kev nyab xeeb. Tib neeg txoj kev nyab xeeb yog peb lub hom phiaj ib txhis.

 

KEV MUAJ MOB / COV KEV PAB CUAM RAU NEEG UA HAUJ LWM

 

CDC COV KEV MOB TSHWM SIM RAU TUS KAB MOB COVID-19

CDC cov kev mob tshwm sim rau tus kab mob COVID-19 tam sim no yog:

 • Kub ua npaws (temperature higher than 100.4 ⁰ F)
 • Hnoos
 • Ua pa tsis nto / ua pa nyuaj
 • Mob taub hau
 • Ua daus no
 • Mob tej nqaij leeg los sis mob ib ce
 • Qhov Ncauj Tsuag los yog Tsis Hnov Tsw Tshiab
 • Txhaws ntswg los sis los ntswg
 • Xeev siab los sis ntuav
 • Zawv plab
 • Mob qa
 • Cov kev mob tshwm sim zoo li khaub thuas Flu (uas feem ntau yog cov muaj saum no)

 

KEV MUAJ MOB/KEV CEEB TOOM

Yog tias koj los sis ib tug neeg hauv koj lub tsev neeg muaj CDC cov kev mob tshwm sim rau tus kab mob COVID-19, tsis txhob mus ua hauj lwm thiab ua raws cov txheej txheem kev hu rau hauj lwm nram no.

 • Peb qhia tag los qhia dua txog qhov no tseem ceeb npaum li cas. Yog tias koj tuaj ua hauj lwm thaum koj muaj mob, nws yuav tsim teeb meem rau lwm cov neeg thiab lub lag luam tag nrho.Vim tus kab mob COVID-19 kis mob yooj yim heev, qhov no tseem ceeb kawg nkaus! 

Xav txhawb kom txhua tu neeg ua hauj lwm uas ntsuas pom tseeb tias yeej muaj tus kab mob COVID-19 hu tam sis rau Masters Gallery Tus Xov Tooj Ceeb Toom Kab Mob Thoob Ntiaj Teb ntawm (920) 400-1800.

Ntxiv mus, yog muaj cov neeg nyob ua ke hauv tib lub tsev nrog koj uas yeej ntsuas pom tseeb tias muaj tus kab mob COVID-19 xav txhawb kom hu tam sis rau Masters Gallery Foods Tus Xov Tooj Ceeb Toom Kab Mob Thoob Ntiaj Teb ntawm (920) 400-1800.

Thov faj seeb tias Cov Kws Ceev Pej Xeem Kev Noj Qab Haus Huv (Public Health Officials) yuav qhia cov kauj ruam rhais mus rau tom ntej pub rau koj thiab Masters Gallery Foods yog tias qhov no tshwm sim muaj.

 

Cov kev nrhiav txoj kev tu xyuas mob:

 • Yog tias ib tug neeg ua hauj lwm, nws tus txij nkawm los yog tus me nyuam muaj CDC cov kev mob tshwm sim rau tus kab mob COVID-19, thov hu rau Prevea ntawm 920-892-4322 los yog koj tus kws kho mob ua ntej yuav tuaj rau hauv hauj lwm.
 • Cov neeg mob yuav tsum mus ncaj qha rau Chav Kho Mob Sai thiab tsis txhob mus cuag chav ER (tshwj tsis yeej muaj mob kub ceev tiag) kom tau kev ntsuas tus kab tiam sis hu rau Prevea los yog Chaw Kho Mob Sai kom txheeb ntsuas ntxiv thiaj txiav txim tau seb lawv puas muaj tsim nyog rau txoj kev ntsuas tus kab mob.
 • Cov neeg mob puav leej muaj txoj kev siv tau Prevea Txoj Kev Tu Xyuas Mob Saum Huab Cua (Virtual Care Portal) kom txheeb tau lawv tus mob. Yuav zam tsis tsub tus nqi mus cuag qhov chaw kho mob saum huab cua no yog tias mus cuag kom tau kev tshuaj ntsuam los yog kev kawm txog tus kab mob Coronavirus. Qhov chaw saum huab cua no muaj nyob ntawm www.prevea.com/VirtualCare
 • Masters Gallery Txoj Kev Pab Them Nqi Kho Mob yuav pab them 100% rau txoj kev ntsuas.

Yog tias koj tau mus poo chwv txog ib tug neeg uas ntsuas pom tseeb tias yeej muaj tus kab mob COVID-19 los yog ib tug neeg uas yeej tau yuam cais nws mus kho tus mob lawm, hu tam sis rau Gallery Foods Tus Xov Tooj Ceeb Toom Kab Mob Thoob Ntiaj Teb ntawm (920) 400-1800.

Yog tias koj ua tsis tau hauj lwm vim tsev kawm ntawv, chaw zov me nyuam los yog chaw zov neeg laus raug kaw lawm: Koj yuav tsum siv cov txheej txheem kev hu rau hauj lwm. Koj siv tau cov sij hawm tau nyiaj them rau thaum mus ncig ua si lom zem (vacation) los yog lwm cov txiaj ntsim uas tau nyiaj them los mus txhawm rau koj qhov nyiaj hli.

Yog tias koj yog ib tug ntawm pawg neeg muaj feem mob taus, koj yeej muaj ib tug kab mob lawm los yog ib tug hauv lub tsev neeg muaj ib tug mob, los yog koj tsis xis siab los yog tsis nyob nyab xeeb rau txoj kev ua hauj lwm, hu rau lub Chaw Lis Ntaub Ntawv Pab Neeg Ua Hauj Lwm (Human Resources) kom sib tham txog kev siv cov sij hawm uas tsis them nyiaj rau thaum tsis ua hauj lwm vim muaj xwm txheej ntawm ntiag tug, Kev Tawm Hauj Lwm Ib Ntus Tsis Tau Nyiaj Them (Leave of Absence (LOA)), los yog lwm cov kev taug uas muaj.

Yog tias koj tsis muaj cov kev mob tshwm sim thiab tsis tau mus poo raug, nws tseem ceeb heev uas koj rov tuaj ua hauj lwm li teem tseg.

 

KEV THEM NYIAJ RAU COV RAUG YUAM CAIS MUS KHO TUS MOB

Txhua tus neeg ua hauj lwm uas raug yuam cais mus kho tus mob yuav tau nyiaj them tag nrho rau lub caij nyoog 14 hnub uas cais mus kho mob. Yuam mus kho tus mob yog txhais tias raug txwv yuam los ntawm ib tug kws kho mob thiab/los yog tus kws tswj xyuas pej xeem kev noj qab haus huv thiab yeej muaj tej ntaub ntawv tseeb txog kev them nyiaj tsim nyog txuas mus txiv raws li txoj cai no.

Cov neeg ua hauj lwm uas tau xaiv qhov Kev Them Nyiaj Rau Neeg Saib Xyuas Txoj Kev Tsis Taus Mus Ib Ntus (Guardian Short-term Disability Coverage) yuav tsim nyog sau tau nyiaj them rau txoj kev tsis taus rau cov hnub uas lawv raug yuam cais mus kho tus mob ntev dua lub caij nyoog no.

Yog tias koj raug yuam cais mus kho tus mob, koj yuav tsum muab cov ntaub ntawv teev txog txoj kev muaj mob mus rau lub Chaw Lis Ntaub Ntawv Pab Neeg Ua Hauj Lwm ua ntej yuav kheev koj rov tuaj ua tau hauj lwm.

Tus Neeg Ua Hau Lwm hauv lub Chaw Lis Ntaub Ntawv Pab Neeg Ua Hauj Lwm yuav pab txhua tus neeg ua hauj lwm uas muaj qhov xwm txheej no.

 

KEV THEM NYIAJ TXUAS MUS NTXIV RAU COV MUAJ MOB

Txhua tus neeg ua hauj lwm uas tsis tuaj ua hauj lwm vim yog CDC cov kev mob tshwm sim yuav tsim nyog tau nyiaj them rov mus txog lub Peb Hlis Ntuj Hnub tim 13, 2020 kom tau 67% ntawm cov nyiaj them tsawg kawg nkaus mus txog rau 80 teev tag nrho. Qhov txiaj ntsim no yuav pib thaum tsis ua hauj lwm txog teev thib 25 thiab cov neeg ua hauj lwm siv tau cov nyiaj them rau sij hawm mus ncig ua si lom zem los yog lwm cov nyiaj pab them rau sij hawm tsis ua hauj lwm rau thawj 24 teev uas yeej teem kom ua hauj lwm. Cov neeg ua hauj lwm ib nrab hnub yeej tsim nyog tau thiab yuav muab ib txhooj twg los xyuas zuj zus.

Txoj cai no kheev siv rau cov hnub yuav tsis ua hauj lwm tsim nyog rau tom ntej pib txij li teev thib 25 mus tiam sis yuav kheev 80 teev yog qhov ntau tshaj plaws. Yuav tsis them rau cov sij hawm tsis siv ntawm cov hnub them nyiaj txuas mus ntxivTsuas muaj qhov 80 teev no ib zaug nkaus xwb.

Tuam Fab HR yuav muaj tes dej num tswj xyuas txoj cai no thiab yuav qhia cov ntsiab lus txog tej nyiaj uas muaj them rau cov neeg ua hauj lwm uas tsim nyog tau. Yuav pib muaj txoj kev them nyiaj txuas mus ntxiv no kom txog thaum twg paub tias yuav ua li cas ntxiv thiab yuav tau muab hloov.

 

DAIM NTAWV KHEEV ROV TUAJ UA HAUJ LWM TAU

Cov neeg ua hauj lwm yuav tau hu rau MGF Tus Xov Tooj Ceeb Toom Kab Mob Thoob Ntiaj Teb kom tau kev tso cai ua ntej yuav rov qab tuaj kiag tau rau hauv lub hauj lwm tom qab tsis mus ua hauj lwm vim yog cov kev mob tshwm sim yog tus kab mob COVID-19. Pib txij li tom qab hnub thib 3 uas tsis tuaj ua hauj lwm, tus neeg ua hauj lwm thiaj li tsuas yuav tsum muaj ntawv pov thawj los ntawm kws kho mob teev tias nws yeej rov tuaj ua tau hauj lwm nws thiaj li yuav rov tuaj ua tau hauj lwm. Yuav tsum xa cov ntawv kheev rov tuaj ua hauj lwm hauv xov tooj mus rau 920-893-6114 los yog hauv email mus rau HR@mastersgalleryfoods.com. Tsis txhob nqa cov ntawv tuaj tim ntsej tim muag. Daim ntawv kheev rov tuaj ua hauj lwm no tsis tau xam txog cov hnub tsis tuaj ua hauj lwm vim yog cov neeg hauv lub tsev muaj mob.

 

TXOJ KEV TSIS SAIB XYUAS HEEV

Thaum tso tawm lub Xeev Txoj Kev Yuam Nyob Hauv Tsev Nyab Xeeb Tshaj, cov neeg ua hauj lwm muaj txoj kev rov qab mus ua txhua yam hauv lub neej li qub (yog muaj laj thawj tsim nyog) thiab raws li cov kev coj qhia los ntawm Cheeb Koog Sheboygan Tuam Tsev Tswj Pej Xeem Kev Noj Qab Haus Huv Lub Tswv Yim Rov Pib Dua (xyuas cov ntsiab lus teev ntawm Pab Neeg Lis Txog Kab Mob Kis Thoob Ntiaj Teb tsab ntawv ceeb toom thaum 5/19/2020. Thaum rov ua txhua yam li qub, thov nkag siab txog qhov teeb meem uas lam muaj cov neeg mob tus kab COVID-19 ntau dua ntxiv tiab “Zej Zog Sib Kis” yuav muaj ntau dua tau ntxiv.

Masters Gallery Foods zwm muaj txoj cai tsis ncua ntxiv lub sij hawm Them Nyiaj Txuas Ntxiv Rau Cov Muaj Tus Mob COVID-19 rau txua tus neeg uas raug MGF yuam cais nyob kho vim yog txoj kev tsis saib xyuas heev. Rau peb lub lag luam thiab txoj kev nyab xeeb ntawm peb cov neeg ua hauj lwm, THOV mob siab ua txhua yam zoo tshaj plaws thiab ua raws Cheeb Koog cov kev coj. Txhua tus ua lawv tes dej num ces yuav txo tsawg teeb meem rau txhua tus.

 

COV KEV TIV THAIV TUS KAB MOB COVID-19 NYOB RAU TOM HAUJ LWM

 

KEV TU VAJ TSE HUV SI HAUV LUB HAUJ LWM

Thaum twg yog ua tau, thov siv sij hawm los so huv si cov chaw ua hauj lwm ua ntej thiab tom qab siv tag. Cov piv txwv yog so cov rooj so noj mov, cov chaw sawv daws sib pab ua hauj lwm ua ke, cov rooj sau ntawv, daim phiaj ntaus ntawv (keyboard), lub mouse, thiab tej khoom li ntawd.

Ntxiv mus, peb pab neeg ntxuas tu vaj tse yuav mob siab tu cov cheeb tsam chaw sawv daws siv txog thiab lub chaw lis ntaub ntawv vim tus kab mob COVID-19. Qhov no txuam nrog kev nquag muab tshuaj so tej chaw sawv daws siv thiab sawv daws chwv txog, xws li cov pob qhov rooj, cov chav so, lub tshuab nyeem kab ntiv tes, cov qhov rooj, thiab tej chaw li ntawd.

 

KEV SIB POO NROG TIB NEEG

Cov ncauj lus tshiab uas peb tau los ntawm CDC thiab cov kws ceev pej xeem kev noj qab haus huv yog txhawb kom txo tsawg pej xeem feem kev sib kis mob los ntawm txoj kev txo tsawg cov kev sib poo ua ke tsis tseem ceeb nyob rau hauv lub chaw hauj lwm.

Kom txhawb ntxiv ntau heev rau txoj kev ceev faj, peb tau muab cov kev coj nram no los txwv tsawg txoj kev sib poob nrog tib neeg (thaum twg tsim nyog) kom txog thaum twg paub tias yuav ua li cas ntxiv. Cov chav so muaj feem sib kis tau mob ntawm ib tug neeg rau ib tug heev tshaj thaum noj mov vim tes nquag chwv qhov ncauj.

COV NEEG UA HAUJ LWM TSIS TAG YUAV NTAUS CAIJ NYOOG TUAJ TXOG THIAB THAUM TAWM MUS TSEV KOM TXOG THAUM TWG PAUB TIAS YUAV UA LI CAS NTXIV KOM TXO TSAWG TAU TXOJ KEV YEES TAUB NTIV TES. 

Nyob rau ntawm chav so Oostburg, thov nyob nrug sib deb ntawm lwm cov neeg.

 • Yuav ua tau qhov no yog nyias zaum nyias ib lub rooj.Cim paib rau qhov chaw koj zaum tau los yog muaj tau kev sib poo ua ke.
 • Koj puav leej noj mov tau hauv koj lub tsheb yog tias koj yeem – Nco ntsoov looj thom khwm thaum koj mus nraum zoov.

Nyob rau ntawm chav so Plymouth, thov nyob nrug sib deb ntawm lwm cov neeg.

 • Yuav ua tau qhov no yog nyias zaum nyias ib lub rooj.Cim paib rau qhov chaw koj zaum tau los yog muaj tau kev sib poo ua ke.
 • Koj puav leej noj mov tau hauv koj lub tsheb los yog ntawm cov rooj sab nraum zoov yog tias koj yeem – Nco ntsoov looj thom khwm thaum koj mus nraum zoov.

Lub khw hauv lub lag luam yuav kaw lawm.

Peb xav txhawb kom siv Zoom los yog lwm cov tshuab hluav taws xob thaum muaj rooj sib tham yog ua tau, kom neeg txhob sib ntsib tim ntsej tim muag.

 

COV KEV HLOOV NTAWM QHOV ROOJ NKAG

Kom txo tsawg cov kev sib chwv nrog neeg nyob rau cov chaw sawv daws siv ua ke thiab muaj kev rau neeg mus los yooj yim ntau dua, yuav xauv lub qhov rooj loj pem hauv ntej (tawm mus nraum zoov) thaum 5 teev tsaus ntuj mus txog 5 teev sawv ntxov. Qhov no txhais tau tias tib lub qhov rooj nkag tau mus thaum lub zeeg sij hawm tsis ua hauj lwm yuav yog cov qhov rooj loj rau neeg ua hauj lwm siv nkaus xwb.

 

COV PLUAS NOJ UAS SAWV DAWS NQA TUAJ UA KE/COV PLUAS NOJ UAS SIB FAIB

Peb txwv tsis kheev muaj cov pluas noj uas sawv daws nqa tuaj ua ke, cov pluas noj uas sib faib thiab lwm cov kev noj haus uas cov neeg ua hauj lwm puav leej noj ntawm tib cov khoom (li cov uas nyias mus hais nyias los noj). Cov no tsim muaj feem yuav kis tau mob rau coob tus neeg ua hauj lwm dua, yog li txoj kev txwv no yuav pab txo tsawg txoj kev kis kab mob.

 

NTAWV FAJ SEEB TXOG COV TXHEEJ TXHEEM KEV NPAJ YUAV TAWM NCIG UA SI LOM ZEM NTAWM NEEG UA HAUJ LWM

Kom peb tiv thaiv tau koj txoj kev nyab xeeb thiab txoj kev nyab xeeb ntawm tag nrho peb cov neeg ua hauj lwm mus ntxiv, peb yuav tau txwv kom tag nrho cov neeg ua hauj lwm yuav tsum faj seeb qhia rau Masters Gallery Foods txog tej kev siv cov kev thauj neeg coob (xws li dav hlau, tsheb npav, tsheb ciav hlau qhov av, tsheb ciav hlau, nkoj ncig teb chaws, nkoj caij hla dej, thiab tej yam khoom thauj neeg li ntawd) nyob sab hauv ls yog tawm mus sab nraum lub Xeev Wisconsin uas yog hu rau Tammy Flora ntawm (920) 254-6744. Faj seeb: Tsis xam tsav tsheb los yog caij maus taus ntawm txoj kev txwv no.

 

ROV QAB TUAJ UA HAUJ LWM TOM QAB TSIS UA HAUJ LWM LOS YOG MUS NCIG UA SI LOM ZEM TAG

Peb yuav puav leej txwv kom tag nrho cov neeg ua hauj lwm uas rov qab tuaj ua hauj lwm vim yog kab mob kev nkeeg ntawm lub tsev neeg los yog tus kheej (los yog) kev npaj tawm mus ncig ua si lom zem sab nraum 48 lub xeev uas siv siv cov kev thauj neeg coob (xws li dav hlau, tsheb npav, tsheb ciav hlau qhov av, tsheb ciav hlau, nkoj ncig teb chaws, nkoj caij hla dej, thiab tej yam khoom thauj neeg li ntawd) kom hu cuag Masters Gallery Foods Tus Xov Tooj Ceeb Toom Kab Mob Thoob Ntiaj Teb ntawm (920) 400-1800 thaum cov sij hwam 7 teev sawv ntxov – 6 teev tsaus ntuj kom tau kev tso cai rov tuaj ua tau hauj lwm.

 • Yuav tsis kheev cov neeg ua hauj lwm rov tuaj ua hauj lwm yog tsis muaj txoj kev tso cai no.
 • Yuav tsis muab kev tso cai thaum tsis yog cov sij hawm uas teem muaj no.
 • Cov neeg ua hauj lwm uas cia li tuaj tshwm yam tsis tau muaj kev tso cai yuav raug muab qhuab qhia kom ua yog.

 

OOV KEV NTSUAS CEV KUB

Masters Gallery Foods, lub xeev thiab cov kws muaj cai xyuas kev noj qab haus huv hauv zos, thiab Cov Chaw Tswj Xyuas Kab Mob (Centers for Disease Control (CDC)) yeej tau qhia rau cov neeg ua hauj lwm kom paub thiab kom ceeb toom qhia txog cov muaj ib ce kub txog 100.4 F los yog kub tshaj. Kev ua npaws kub ib ce yog ib yam ntawm ntau cov kev mob tshwm sim uas txuam nrog tus kab mob COVID-19.

Masters Gallery Foods tau nruab cov koob yees duab ntsuas cev kub rau ntawm ob lub tsev hauj lwm tib si. Lub koob yees duab no yuav qhia tau lub cev kub li cas thaum nyob deb tsim nyog nyab xeeb thiab tsis muaj kev sib chwv.

Thaum twg ib tug neeg lub cev kub txog los yog siab dua 100.4 F, yuav thov kom lawv tawm ntawm lub chaw ua hauj lwm, hu rau Gallery Foods Tus Xov Tooj Ceeb Toom Kab Mob Thoob Ntiaj Teb tam sis thiab ib tug kws kho mob tshaj lij yuav rov ntsuas kom paub tseeb cev kub li cas ua ntej yuav rov qab mus ua hauj lwm ua ntej yuav rov qab mus ua hauj lwm.

COV NTAUB NPOG NTSEJ MUAG

Raws li Lo Lus Txib Ntawm Cov Thawj Coj uas Tus Thawj Kav Lub Xeev Yawg Evers tau kos npe, yuav tsum muaj kev npog ntsej muag rau txhua tus neeg ua hauj lwm thaum nyob sab hauv peb cov chaw hauj lwm. Hais txog rau cov lus qhia paub ntau ntxiv txog cov ntsiab lus tshwj xeeb ntawm peb txoj cai, thov nug Tus Thawj Saib Xyuas los sis tus tswv cuab ntawm Pawg Neeg Saib Xyuas Tus Kab Mob Sib Kis Mus Thoob Qhov Txhia Chaw.

 

KEV TAWM MUS UA LAG UA LUAM

Vim yog tus kab mob no kis tau yooj yim heev, peb thiaj li txo tsawg cov kev tawm mus ua lag luam uas tsis tseem ceeb heev rau tag nrho cov neeg ua hauj lwm. Cov kev yuav tawm mus ua lag luam yav tom ntej yuav tsum yog tau kev tso cai los ntawm Pab Neeg Lis Txog Kab Mob Kis Thoob Ntiaj Teb uas yog sau ntawv email mus rau pab neeg ntawm pandemicteam@mastersgalleryfoods.com.

 

COV NEEG TUAJ XYUAS / COV LAG LUAM UA HAUJ LWM UA KE

Yuav tsis kheev cov neeg tsis tseem ceeb tuaj rau hauv peb cov tsev kom txog thaum twg paub tias yuav ua li cas ntxiv. Yog tias koj npaj yuav muaj tus (cov) neeg tuaj xyuas thiab xav tias nws tseem ceeb rau qhov lag luam, thov sau ntawv mus thov Pab Neeg Lis Txog Kab Mob Kis Thoob Ntiaj Teb.

Cov neeg tuaj saib thiab Cov Lag Luam Ua Hauj Lwm Ua Ke uas pom tias yog cov tseem ceeb rau txoj kev lag luam ntawm Masters Gallery Foods yuav tsum yog tau kev pom zoo los ntawm Pab Neeg Lis Txog Kab Mob Kis Thoob Ntiaj Teb. Cov neeg tuaj saib thiab cov lag luam ua hauj lwm ua ke no yuav tau puav leej raug teb cov lus txheeb txog kev noj qab haus huv ua ntej yuav nkag tau rau hauv peb cov tsev ua hauj lwm. Cov neeg tuaj saib thiab cov lag luam ua hauj lwm ua ke yuav tsum nyob sib nrug deb thiab yuav tsum nqa lawv lub npog ntsej muag tuaj siv thaum nyob hauv lub chaw hauj lwm. Yuav tsum muaj kev pom zoo ua ntej los ntawm Masters Gallery Foods rau tej neeg tuaj saib los sis lag luam ua hauj lwm ua ke uas siv cov kev thauj neeg coob mus los tuaj txog rau ntawm Masters Gallery Foods lub chaw.

 

LUS NTHUAV QHIA

Peb txhua tus tuaj yeem sib pab los txo qis txhua yam kev pheej hmoo ntawm peb rau COVID los ntawm:

 

Peb yeej xyuas rawv cov xov xwm los ntawm CDC (www.cdc.gov) thiab cov tuam tsev pab pej xeem kev noj qab haus huv thiab lwm cov chiv keeb kom ntsuas tau peb cov kev coj thiab cov kev cai.

Tam ib lub teb chaws thiab ib lub lag luam, qhov no yog ib qho peb tsis tau paub txog. Vim qhov teeb meem pheej hloov zuj zus, yeej muaj feem uas peb yuav tau hloov peb lub tswv yim npaj tseg. Peb thov koj txoj mloog tog thiab kev tswm xeeb txog cov xwm txheej no. Thov faj txog cov ncauj lus tshiab mus ntxiv. Koj txoj kev ua siab ntev thiab nkag siab zoo tseem ceeb heev thiab muaj nqis.

Yog tias koj muaj lus nug, thov mus cuag Pab Neeg Lis Txog Kab Mob Kis Thoob Ntiaj Teb.